تاثیر 6 هفته تمرینات پیلاتس بر میزان درد و استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک

مهدی شاهرخی *، هیمن ابراهیمی، رامین بلوچی ، رسول اسلامی

مجله پزشکی رازی

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر میزان درد و استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت در افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک بود.

روش کار: 30 بیمار  مرد و زن مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک (16/5±3/51=سن) در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند (15= n). گروه تجربی به مدت 6 هفته تمرینات پیلاتس و گروه کنترل درمان های رایج را دریافت کردند. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه درد (VAS)، آزمون استقامت فلکشنی تنه برای استقامت عضلات شکم و آزمون اصلاح شده بیرینگ سورنسون برای استقامت عضلات پشت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که 6 هفته تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنی­دار میزان درد (0/001=p)و افزایش معنی­دار استقامت عضلات شکم (0/001=p) و استقامت عضلات پشت (0/001=p) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد.

نتیجه‌گیری: تمرینات پیلاتس در بهبود درد و افزایش استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت در افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک موثر بوده است. از این­رو، احتمالاً تجویز با احتیاط تمرینات پیلاتس در این افراد می­تواند سودمند باشد.
واژه‌های کلیدی: تمرینات پیلاتس، کمر درد مزمن، فتق دیسک،

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.