اثر تمرین هوازی، عصاره گل سفید ختمی و استرس صوتی بر رفتارهای اضطراب موش‌های نر صحرایی

امیرحسین کریمی *، فرزاد ناظم ، خسرو پیری

مجله علوم پزشکی رازی

زمینه و هدف: استفاده از فعالیت‌های بدنی و گیاهان دارویی برای درمان بیماری‌های رواشناختی  از جمله اضطراب و استرس سال‌هاست سابقه دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی و تزریق عصاره گل سفید ختمی با استرس صوتی بر میزان اضطراب موش‌های صحرایی نر ویستار بود.

روش کار: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 57/20±8/170گرم ،به‌طور تصادفی به پنج گروه شامل استرس صوتی (7 n=)، تمرین + استرس صوتی (7 n=)، عصاره ختمی + استرس صوتی (7 n=)، استرس صوتی +تمرین +عصاره ختمی (7 n=) و کنترل (7 n=) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در معرض استرس صوتی صدای ضبط شده ترافیک  15±100 دسی‌بل 60 روز، روزی5 ساعت و تمرین هوازی به‌صورت پنج روز در هفته و به مدت  60 روز قرار گرفتند. تزریق عصاره گل  سفید ختمی به میزان 500 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن (IP)، سی دقیقه قبل از تست 5 دقیقه‌ای ماز صورت گرفت. از آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبیLSD برای مقایسه گروه‌ها و بررسی معنی‌داری یافته‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها: نشان دادکه میزان اضطراب در گروه‌های (تزریق عصاره گل ختمی سفید+ تمرین هوازی+ استرس صوتی) و (تمرین هوازی + استرس صوتی) کمتر  و گروه استرس صوتی بیشتر از گروه کنترل (0/01>p) بود.

نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و تزریق عصاره ختمی میزان اضطراب ناشی از استرس صوتی را جبران کرده است که در این میان نقش تمرین هوازی بیشتر از عصاره ختمی سفید بوده است.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، عصاره گیاه گل سفید ختمی، استرس صوتی، اضطراب، سروتونین،

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
اثر تمرین هوازی، عصاره گل سفید ختمی و استرس صوتی بر رفتارهای اضطراب موش‌های نر صحرایی, 1.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.