عصبی-عضلانی

مقايسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد

مرتضی دهقان ، فريناز فرهبد (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسياری از اختلالات اسکلتی و عضلانی تجويز می گرديد که امروزه در خصوص کارآمد بودن

مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در مردان فوتباليست، واليباليست و غير ورزشکار

مين شفيع پور ، سيد صدرالدين شجاع الدين (مجله شزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: حس عمقی و تعادل از عوامل موثر بر ارتقای عملکرد و پيشگيری از آسيب‌های ورزشی اند، اما تأثير شرکت در فعاليت‌های ورزشی مختلف بر اين

مقايسه دو برنامه تمرين ثباتی و روش پيلاتس بر توان‌بخشی بيماران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصی

وحيد مظلوم* ، منصور صاحب الزمانی مقدمه و هدف: کمر درد ازجمله اختلال‌هايی محسوب‌می‌شود که فرد ممکن است دست‌کم، يک مرتبه آن را تجربه‌کند که باعث اختلال عملکرد می‌شود. هدف از اين مطالعه، بررسی تأثير تمرين‌های ثباتی و پيلاتس بر

تاثير دو روش تمرين درمانی بر کمردرد مزمن پرسنل نظامی

صدرالدين شجاع الدين ، فريده قاسمی* (مجله طب نظامی) اهداف: کمردرد مزمن غيراختصاصی يکی از شايع‌ترين علل غيبت کاری می‌باشد. ورزش‌درمانی، يکی از مهم‌ترين درمان‌های توصيه‌شده به اين بيماران است. هدف از اين مطالعه، مقايسه تأثير دو روش تمرينی متداول

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر اضطراب زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محسن تقدسی، ندا ميرباقر*، مريم ترابيان ، پريسا صداقتی (مجله طب مکمل) مقدمه : بر اساس تحقيقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با توجه به فراوانی بالای اضطراب در بيماران ديابتی، اين مطالعه با هدف بررسی

تاثير کوتاه‌مدت دو نوع تمرين ثبات‌دهنده روی فراخوانی عضلات کمری و شکمی و انحنای کمردر بيماران کمردردی مزمن غير اختصاصی

زهرا يعقوبی، صديقه کهريزی، محمد پرنيان پور ، سقراط فقيه زاده (مجله کومش) سابقه و هدف: کمردرد ناشی از اختلال عمل‌کرد عضلانی باعث تحميل هزينه‌های زياد درمان می‌شود. يافتن روش‌های موثر به منظور بررسی تغييرات فعاليت عضلات يکی از اهداف

مقايسه اثر تمرين درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کيفيت زندگی بيماران هموفيلی مبتلا به آرتروپاتی زانو

منيژه سرشتی1، دکتر پروين ميرميران* ، هانيه السادات اجتهد سابقه و هدف: کاهش قدرت عضلانی متعاقب خونريزی های مکرر در مفصل زانو و به دنبال آن کاهش سطح کيفيت زندگی از جمله مشکلات اساسی بيماران هموفيلی به حساب می آيند.

مقايسه اثر تمرين‌های کششی استاتيک و ويبريشن بر شاخص‌های ثبات پاسچرال در زنان سالم

زمينه و هدف: تمرين‌های کششی با تحريک گيرنده‌های حس عمقی و افزايش انعطاف پذيری بافت‌ها و ويبريشن نيز با تحريک گيرنده‌های حس عمقی می‌توانند در بهبود ثبات پاسچرال نقش مهمی‌داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور مقايسه تأثير تمرين‌های کششی استاتيک

اثر ويبريشن کل بدن به‌عنوان روش گرم کردن بر شاخص‌های اجرای بی‌هوازی و انعطاف‌پذيری در مردان فعال

سجاد ارشدی* هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ويبريشن کل بدن (WBV) بر شاخص‌های اجرای بی‌هوازی و انعطاف‌پذيری در مردان فعال بود.  آزمودنی‌ها 12 دانشجوی پسر سالم و فعال با ميانگين سن 1/2±41/23 سال، تودۀ بدن 06/5±16/71، قد 94/2±16/178 و

تغيير عملكرد عصبي- عضلاني مردان سالمند در پاسخ به ارتعاش كل بدن

اصغر توفيقي، صابر ساعدموچشي مقدمه: تمرين ارتعاش كل بدن از طريق متأثر ساختن سيستم عصبي- عضلاني و نيز سازوكارهاي مكانيكي باعث ازدياد قدرت عضلاني مي‌گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر تمرين ارتعاش كل بدن بر عملكرد عصبي- عضلاني مردان