عصبی-عضلانی

تاثير دو روش تمرين درمانی بر کمردرد مزمن پرسنل نظامی

صدرالدين شجاع الدين ، فريده قاسمی* (مجله طب نظامی) اهداف: کمردرد مزمن غيراختصاصی يکی از شايع‌ترين علل غيبت کاری می‌باشد. ورزش‌درمانی، يکی از مهم‌ترين درمان‌های توصيه‌شده به اين بيماران است. هدف از اين مطالعه، مقايسه تأثير دو روش تمرينی متداول

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر اضطراب زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محسن تقدسی، ندا ميرباقر*، مريم ترابيان ، پريسا صداقتی (مجله طب مکمل) مقدمه : بر اساس تحقيقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با توجه به فراوانی بالای اضطراب در بيماران ديابتی، اين مطالعه با هدف بررسی

تاثير کوتاه‌مدت دو نوع تمرين ثبات‌دهنده روی فراخوانی عضلات کمری و شکمی و انحنای کمردر بيماران کمردردی مزمن غير اختصاصی

زهرا يعقوبی، صديقه کهريزی، محمد پرنيان پور ، سقراط فقيه زاده (مجله کومش) سابقه و هدف: کمردرد ناشی از اختلال عمل‌کرد عضلانی باعث تحميل هزينه‌های زياد درمان می‌شود. يافتن روش‌های موثر به منظور بررسی تغييرات فعاليت عضلات يکی از اهداف

مقايسه اثر تمرين درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کيفيت زندگی بيماران هموفيلی مبتلا به آرتروپاتی زانو

منيژه سرشتی1، دکتر پروين ميرميران* ، هانيه السادات اجتهد سابقه و هدف: کاهش قدرت عضلانی متعاقب خونريزی های مکرر در مفصل زانو و به دنبال آن کاهش سطح کيفيت زندگی از جمله مشکلات اساسی بيماران هموفيلی به حساب می آيند.

مقايسه اثر تمرين‌های کششی استاتيک و ويبريشن بر شاخص‌های ثبات پاسچرال در زنان سالم

زمينه و هدف: تمرين‌های کششی با تحريک گيرنده‌های حس عمقی و افزايش انعطاف پذيری بافت‌ها و ويبريشن نيز با تحريک گيرنده‌های حس عمقی می‌توانند در بهبود ثبات پاسچرال نقش مهمی‌داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور مقايسه تأثير تمرين‌های کششی استاتيک

اثر ويبريشن کل بدن به‌عنوان روش گرم کردن بر شاخص‌های اجرای بی‌هوازی و انعطاف‌پذيری در مردان فعال

سجاد ارشدی* هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ويبريشن کل بدن (WBV) بر شاخص‌های اجرای بی‌هوازی و انعطاف‌پذيری در مردان فعال بود.  آزمودنی‌ها 12 دانشجوی پسر سالم و فعال با ميانگين سن 1/2±41/23 سال، تودۀ بدن 06/5±16/71، قد 94/2±16/178 و

تغيير عملكرد عصبي- عضلاني مردان سالمند در پاسخ به ارتعاش كل بدن

اصغر توفيقي، صابر ساعدموچشي مقدمه: تمرين ارتعاش كل بدن از طريق متأثر ساختن سيستم عصبي- عضلاني و نيز سازوكارهاي مكانيكي باعث ازدياد قدرت عضلاني مي‌گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر تمرين ارتعاش كل بدن بر عملكرد عصبي- عضلاني مردان

مقايسه تعادل ديناميک اندام تحتانی با استفاده از آزمون های عملکردی در ورزشکاران فوتباليست،هندباليست و تکواندوکار

عليرضا حسن پور1، نسترن قطبی*2، نسرين ناصری3 ، شهره جلائی3 زمينه و هدف : ورزشکاران گروه­های مختلف ورزشی جهت انجام مهارت­های مختص به رشته­ی خود به تعادل ديناميک اندام تحتانی نياز دارند.سوالی که مي‏تواند مطرح شود اين است که آيا

بررسی مقدماتی اثر خستگی عضلانی بر حس عمقی گردن در زنان و مردان جوان سالم

الهه سجادی1، غلامرضا عليايی*2، سعيد طالبيان3، محمدرضا هاديان3، شهره جلائی4، رحيمه محمودی1 ، الهه امينی5 زمينه و هدف: حس عمقی که از جمله دقيق ترين حواس بدن است و باعث آگاهی از وضعيت بدن هر لحظه در فضا می شود،

بررسی اثر سرعت و جهت فعاليت ايزومتريک تنه بر روی کنترل پذيری تنه حين انجام آزمون‌های ردگيری هدف در افراد سالم

مليح هاديزاده1، احسان صداقت نژاد2، سيدجواد موسوی*3، سعيد طالبيان4 ، محمد پرنيان پور5 زمينه و هدف: آزمون‌های ردگيری هدف، روش شناخته شده‌ای برای اندازه گيری و کمی کردن عملکرد سيستم عصبی- عضلانی است که در مطالعات متعددی جهت ارزيابی استراتژی‌های