عصبی-عضلانی

تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

علی اصغر رواسی ؛ 1عباسعلی گائینی؛ 2مجید تاسمه؛ 3هادی عبدی؛ 4امیر عبدالمحمدی 1استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد 4کارشناس ارشد تربیت بدنی

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ 2محمد علی سمواتی شریف ؛ 3علیرضا خادمی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 3کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و

اثرات برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت مردان واليباليست جوان

رامين آقاجانی*، زهرا حجتی2 ، عليرضا علميه (تازه های علوم کاربردی ورزش) اين تحقيق، پژوهشی نيمه تجربی است که با هدف آثار برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت واليباليست‌های مرد جوان استان گيلان انجام شده است

مقايسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد

مرتضی دهقان ، فريناز فرهبد (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسياری از اختلالات اسکلتی و عضلانی تجويز می گرديد که امروزه در خصوص کارآمد بودن

مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در مردان فوتباليست، واليباليست و غير ورزشکار

مين شفيع پور ، سيد صدرالدين شجاع الدين (مجله شزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: حس عمقی و تعادل از عوامل موثر بر ارتقای عملکرد و پيشگيری از آسيب‌های ورزشی اند، اما تأثير شرکت در فعاليت‌های ورزشی مختلف بر اين

مقايسه دو برنامه تمرين ثباتی و روش پيلاتس بر توان‌بخشی بيماران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصی

وحيد مظلوم* ، منصور صاحب الزمانی مقدمه و هدف: کمر درد ازجمله اختلال‌هايی محسوب‌می‌شود که فرد ممکن است دست‌کم، يک مرتبه آن را تجربه‌کند که باعث اختلال عملکرد می‌شود. هدف از اين مطالعه، بررسی تأثير تمرين‌های ثباتی و پيلاتس بر

تاثير دو روش تمرين درمانی بر کمردرد مزمن پرسنل نظامی

صدرالدين شجاع الدين ، فريده قاسمی* (مجله طب نظامی) اهداف: کمردرد مزمن غيراختصاصی يکی از شايع‌ترين علل غيبت کاری می‌باشد. ورزش‌درمانی، يکی از مهم‌ترين درمان‌های توصيه‌شده به اين بيماران است. هدف از اين مطالعه، مقايسه تأثير دو روش تمرينی متداول

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر اضطراب زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محسن تقدسی، ندا ميرباقر*، مريم ترابيان ، پريسا صداقتی (مجله طب مکمل) مقدمه : بر اساس تحقيقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با توجه به فراوانی بالای اضطراب در بيماران ديابتی، اين مطالعه با هدف بررسی

تاثير کوتاه‌مدت دو نوع تمرين ثبات‌دهنده روی فراخوانی عضلات کمری و شکمی و انحنای کمردر بيماران کمردردی مزمن غير اختصاصی

زهرا يعقوبی، صديقه کهريزی، محمد پرنيان پور ، سقراط فقيه زاده (مجله کومش) سابقه و هدف: کمردرد ناشی از اختلال عمل‌کرد عضلانی باعث تحميل هزينه‌های زياد درمان می‌شود. يافتن روش‌های موثر به منظور بررسی تغييرات فعاليت عضلات يکی از اهداف

مقايسه اثر تمرين درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کيفيت زندگی بيماران هموفيلی مبتلا به آرتروپاتی زانو

منيژه سرشتی1، دکتر پروين ميرميران* ، هانيه السادات اجتهد سابقه و هدف: کاهش قدرت عضلانی متعاقب خونريزی های مکرر در مفصل زانو و به دنبال آن کاهش سطح کيفيت زندگی از جمله مشکلات اساسی بيماران هموفيلی به حساب می آيند.