عصبی-عضلانی

اکتازی قرنيه چشم در کشتی‌گيران: گزارش دو مورد

محمدعلی زارع مهرجردی1، هادی زارع مهرجردی1، عباسعلی گايينی1، الهام اشرفی1 ، هما نادری‌فر* 1- تهران، ايران کارشناسی ارشد مرکز تحقيقات چشم، بيمارستان چشم فارابی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ايران تازه های علوم کاربردی در ورزش هدف تحقيق حاضر

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

اکبر حاجی‌زاده مقدم, حسین میرکریم‌پور, محمد حسین علیزاده, محمدرضا کردی, محمد فلاح محمدی پزشکی اصفهان مقدمه: استئوآرتریت (OA یا Osteoarthritis) یکی از شایع‌ترین اختلالات عضلانی- اسکلتی است که می‌تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر شود و پیش‌بینی

تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

علی اصغر رواسی ؛ 1عباسعلی گائینی؛ 2مجید تاسمه؛ 3هادی عبدی؛ 4امیر عبدالمحمدی 1استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد 4کارشناس ارشد تربیت بدنی

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ 2محمد علی سمواتی شریف ؛ 3علیرضا خادمی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 3کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و

اثرات برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت مردان واليباليست جوان

رامين آقاجانی*، زهرا حجتی2 ، عليرضا علميه (تازه های علوم کاربردی ورزش) اين تحقيق، پژوهشی نيمه تجربی است که با هدف آثار برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت واليباليست‌های مرد جوان استان گيلان انجام شده است

مقايسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد

مرتضی دهقان ، فريناز فرهبد (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسياری از اختلالات اسکلتی و عضلانی تجويز می گرديد که امروزه در خصوص کارآمد بودن

مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در مردان فوتباليست، واليباليست و غير ورزشکار

مين شفيع پور ، سيد صدرالدين شجاع الدين (مجله شزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: حس عمقی و تعادل از عوامل موثر بر ارتقای عملکرد و پيشگيری از آسيب‌های ورزشی اند، اما تأثير شرکت در فعاليت‌های ورزشی مختلف بر اين

مقايسه دو برنامه تمرين ثباتی و روش پيلاتس بر توان‌بخشی بيماران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصی

وحيد مظلوم* ، منصور صاحب الزمانی مقدمه و هدف: کمر درد ازجمله اختلال‌هايی محسوب‌می‌شود که فرد ممکن است دست‌کم، يک مرتبه آن را تجربه‌کند که باعث اختلال عملکرد می‌شود. هدف از اين مطالعه، بررسی تأثير تمرين‌های ثباتی و پيلاتس بر

تاثير دو روش تمرين درمانی بر کمردرد مزمن پرسنل نظامی

صدرالدين شجاع الدين ، فريده قاسمی* (مجله طب نظامی) اهداف: کمردرد مزمن غيراختصاصی يکی از شايع‌ترين علل غيبت کاری می‌باشد. ورزش‌درمانی، يکی از مهم‌ترين درمان‌های توصيه‌شده به اين بيماران است. هدف از اين مطالعه، مقايسه تأثير دو روش تمرينی متداول

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر اضطراب زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محسن تقدسی، ندا ميرباقر*، مريم ترابيان ، پريسا صداقتی (مجله طب مکمل) مقدمه : بر اساس تحقيقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با توجه به فراوانی بالای اضطراب در بيماران ديابتی، اين مطالعه با هدف بررسی