عصبی-عضلانی

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. بدين

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی جودوکاران جوان

ارتباط بین توده چربی و بدون چربی با تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران زنان یائسه فعال و غیر فعال

1 محمد شبانی؛ 2 سمیرا مقیمی ؛ 3 آرش اکابری 1استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. 2کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران. 3کارشناس ارشد آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

تاثير هشت هفته تمرين هوازی با شدت بالا بر شاخص‌های سردرد ميگرنی

عبدالصمد عبدی، عبدالحسين پرنو* ، محمد عزيزی استاديار گروه فيزيولوژی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران مجله افق دانش اهداف: ميگرن اختلال عصب‌شناختی شايعی است که باعث درد و رنج فراوان برای مبتلايان می‌شود. علاوه بر

توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست‌های مختلف

1علی اصغر فلاحی ؛ 2عباسعلی گائینی؛ 3محسن جاویدی؛ 4علی اکبر جدیدیان؛ 5خسرو نصیری 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز 2استاد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران؛ 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

1 معرفت سیاهکوهیان ؛ 2 فرهاد عظیمی؛ 3 آیدین ولی زاده 1دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 2کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 3مربی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی مجله

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

1 زهرا ذونعمت* ؛ 2 حمید معرفتی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 2استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه به قدمت و سابقة دوچرخ هسواری و شرایط آ بوهوایی خاص استان، هدف تحقیق

تأثير يک دوره تمرين مقاومتی و آموزش تغذيه‌ای بر قدرت عضلانی و ترکيب بدن دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه گيلان در بهار سال 1392

فرهاد پاشازاده*، فرهاد رحمانی نيا2 ، حميد محبی2 کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژی ورزشی- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه گيلان مجله پزشکی رفسنجان زمينه و هدف: پيدا کردن روشی مؤثر برای بهبود بيشتر ترکيب‌بدنی و قدرت عضلانی در اثر

تأثير تمرين اختياری بر سطح فاکتور نروتروفيک مشتق از آستروسيت ساقه‌ مغز موش‌های صحرايی مبتلا به پارکينسون

ضياء فلاح‌محمدی*، مرجان احمدی-کردآسيابی ، محمد آقاسی دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران- بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، مازندران، ايران. ، مجله پزشکی بیرجند زمينه و هدف: فاکتور نروتروفيک مشتق از آستروسيت، يکی از اعضای

تاثير تمرينات پيلاتس بر درد، عملکرد و زاويه‌ی لوردوز کمری زنان مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصی و هايپرلوردوزيس

دکتر شهناز شهرجردی *، دکتر مسعود گلپايگانی، دکتر عباس دقاق زاده ، آسيه کرمی مجله پزشکی زنجان مينه و هدف: کمر درد مزمن غير اختصاصی شايع‌ترين نوع کمر درد مزمن می‌باشد و دستيابی به يک برنامه‌ی درمانی و توانبخشی برای