عصبی-عضلانی

تاثیر برنامه تمرین قدرتی (هرمی واژگون) بر برخی متغیر های بیومکانیکی بازیکنان فوتبال

1علیرضا شهسوار؛ 2ابوالقاسم رزاقی؛ 3میثم چاله چاله 1عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور 2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز آمل 3کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و

بررسی تغییرات برخی ازشاخص های فیزیولوژیک، زمان ماندن در VO2max و میزان ادراک فشار کار در فعالیت های تداومی و تناوبی شدید در دوندگان استقامتی

1احسان اصغری؛ 2ارسلان دمیرچی؛ 2حمید محبی 1کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،گروه تربیت بدنی،نیشابور،ایران 2دانشگاه گیلان پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: پیشرفت علمی در زمینه دو و میدانی این دیدگاه را برای دوندگان فراهم آورده است که

مقایسه ویژگی‌های مورفولوژیکی و آناتومیکی پا در بسکتبالیست‌های با ناپایداری مزمن مچ پا و سالم

1کمیل دشتی رستمی؛ 2مراد باباخانی؛ 3یونس پرنیان؛ 4شهرام آهنجان 1دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران 2کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد کرج 3کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه پیام نور تهران 4دانشیار دانشگاه صنعتی

رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر و سطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک( IGF-I)، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده

1امیر رشیدلمیر؛ 2محمود دلفان؛ 3سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ 4آرش سعادت نیا 1دانشگاه فردوسی مشهد 2دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس 3فردوسی مشهد 4دانشگاه شهید بهشتی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: پیشنهاد شده است که نسبت انگشت دوم به

کدام یک از روش های غیرتهاجمی در اندازه گیری زاویه Q در حالت طاق باز معتبرتر است؟

1محمد رحیمی؛ 1محمد حسین علیزاده؛ 1رضا رجبی؛ 2ناصر مهرشاد 1دانشگاه تهران 2دانشگاه بیرجند پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: زاویه Q به عنوان زاویه حاده بین دو خط فرضی ترسیم شده از خار خاصره قدامی فوقانی به مرکز کشکک

اثر تمرین با شدت متوسط، به تنهایی و همراه با مصرف گلوکزامین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

1محمد فلاح محمدی؛ 2ضیاء فلاح محمدی؛ 3سید حسین میرکریم پور 1دانشگاه گیلان 2دانشگاه مازندران 3دانشگاه تهران پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: استئوآرتریت، شایع­ترین نوع آرتریت بوده و یکی از10 دلیل اصلی معلولیت در دنیا به شمار می­رود.

اثر یک وهله تمرین مقاومتی بر بیان mRNA IL-15 در عضلات اسکلتی تند و کندتنش موش های صحرایی سالم و دیابتی تمرین کرده

لیلا باقرصاد رنانی؛ 1مهدیه ملانوری شمسی؛ 2مهدی مهدوی؛ 3رضا قراخانلو؛ 4زهیر محمد حسن 1تربیت مدرس 2انستیتو پاستور تهران 3دانشگاه تربیت مدرس 4علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه وهدف: هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر

پاسخ شاخص‌های التهابـی و هايپرتـروفيک به فعاليـت مقاومتی در موش-های صحرايی نر

مريم نورشاهی ، سمانه کنشلو *، مهدی هدايتی ، مصطفی بارانچی ، نفيسه امين الاسلام ، جواد نعمتی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: کشش مکانيکی حاصل از فعّاليّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحريک پروتئين‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود.

Comparing the Effects of Massage and Rest on Fatigue and Strength Recovery Following Exhaustive Concentric Contraction

 Gholam Rasul Mohamad Rahimi; Ali Akbar Hashemi Javaheri; Amir Rashidlamir; Amin Ahmadi; Naser Mohamad Rahimi Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The purpose of this study was comparing the effects of massage and rest on fatigue and recovery

تاثير تمرينات عصبی- عضلانی، قدرتی و ترکيبی بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست

زهرا رحيمی *، دکتر محمد حسين عليزاده، دکتر رضا نوری ، دکتر زهرا رجحانی مجله پزشکی زنجانزمينه و هدف: پژوهشگران آسيب‌پذيری بالاتر زنان ورزشکار را با عدم تعادل عملکردی عضلات همسترينگ و چهارسررانی مرتبط می‌دانند و استفاده از روش‌های مختلف