عصبی-عضلانی

اثر یک وهله تمرین مقاومتی بر بیان mRNA IL-15 در عضلات اسکلتی تند و کندتنش موش های صحرایی سالم و دیابتی تمرین کرده

لیلا باقرصاد رنانی؛ 1مهدیه ملانوری شمسی؛ 2مهدی مهدوی؛ 3رضا قراخانلو؛ 4زهیر محمد حسن 1تربیت مدرس 2انستیتو پاستور تهران 3دانشگاه تربیت مدرس 4علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه وهدف: هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر

پاسخ شاخص‌های التهابـی و هايپرتـروفيک به فعاليـت مقاومتی در موش-های صحرايی نر

مريم نورشاهی ، سمانه کنشلو *، مهدی هدايتی ، مصطفی بارانچی ، نفيسه امين الاسلام ، جواد نعمتی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: کشش مکانيکی حاصل از فعّاليّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحريک پروتئين‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود.

Comparing the Effects of Massage and Rest on Fatigue and Strength Recovery Following Exhaustive Concentric Contraction

 Gholam Rasul Mohamad Rahimi; Ali Akbar Hashemi Javaheri; Amir Rashidlamir; Amin Ahmadi; Naser Mohamad Rahimi Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The purpose of this study was comparing the effects of massage and rest on fatigue and recovery

تاثير تمرينات عصبی- عضلانی، قدرتی و ترکيبی بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست

زهرا رحيمی *، دکتر محمد حسين عليزاده، دکتر رضا نوری ، دکتر زهرا رجحانی مجله پزشکی زنجانزمينه و هدف: پژوهشگران آسيب‌پذيری بالاتر زنان ورزشکار را با عدم تعادل عملکردی عضلات همسترينگ و چهارسررانی مرتبط می‌دانند و استفاده از روش‌های مختلف

اثر حفاظتي تمرين اختياري بر سطح CDNF هيپوكامپ در مقابل تزريق درون بطني 6- هيدروكسي دوپامين در موش‌هاي صحرايي

ضياء فلاح محمدي، جليل اصلاني، راضيه محمدي هدف: هدف از مطالعه حاضر، اثر تمرين اختياري بر سطح CDNF (Cerebral dopamine neurotrophic factor) هيپوكامپ پس از القاي تخريب با تزريق درون بطني 6- هيدروكسي دوپامين (6-hydroxydopamine يا OHDA-6) در موش‌هاي صحرايي

تاثير 6 هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير6 هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی بود. در پژوهش حاضر، برای بررسی اثر يک دوره تمرين اينتروال

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح خونی فاکتورهای بيوشيميايی مرتبط با عملکرد کليوی در بيماران ديابت نوع دو بود. تعداد

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. بدين

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی جودوکاران جوان

ارتباط بین توده چربی و بدون چربی با تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران زنان یائسه فعال و غیر فعال

1 محمد شبانی؛ 2 سمیرا مقیمی ؛ 3 آرش اکابری 1استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. 2کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران. 3کارشناس ارشد آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی