عصبی-عضلانی

رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان

اکبر رحیمی* 1 ؛ رامین بلوچی2 ؛ رسول اسلامی3 ؛ مهدی شاهرخی1 1کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه

مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی

الناز دیزجی 1 ؛ حیدر صادقی2 ؛ رغد معمار3 1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران 2استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران 3استادیار گروه بیومکانیک

اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء

حامد اسماعیلی1 ؛ مهرداد عنبریان 2 1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 2دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران زمینه و هدف: خستگی ناشی از دویدن با تغییراتی در مکانیک دویدن همراه

تاثیر تمرین مقاومتی بر تغییرات عملکردی و هیستوپاتولوژیکی عضله پس از آسیب استرین مزمن در موش های صحرایی سالمند

طاهر افشارنژاد ، مریم نورشاهی ، سیاوش پرورده مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: آسیب استرین تکراری (RSI) با افزایش در ماتریکس خارج سلولی (ECM)، آتروفی و کاهش قدرت عضله همراه است. تمرینات قدرتی (RT) اثرات مثبتی بر عملکرد و

بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسررانی و همسترینگ حین تکلیف پرش-فرود تک پا در زنان ورزشکار

مینا نوری *۱، دکتر هومن مینو نژاد۲ ، دکتر فواد صیدی۲ ۱- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، ۲- استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه

مقایسه فعالیت‌ الکترومیوگرافی (EMG) عضلات درگیر در ‌مرحله رهایی پرتاب نیزه قهرمانان معلول مرد جهان و پارالمپیک

حیدر صادقی ، مصطفی بهرامی ، بهروز برجسته محبی مجله یافته مقدمه: هدف از این مطالعه شناسایی متغیر الگوی فعالیت عضلانی (آمپلی تود) عضلات پکتورالیس ماژور، بخش قدامی دلتویید و تری‌سپس پرتاب‌گران نیزه قهرمان جهان و پارالمپیک مرد کشور با

تاثیر تمرینات پیلاتس بر کمردرد مزمن غیراختصاصی و دامنه‌ی حرکتی با ثبات در زنان 40 تا 60 سال

دکتر یحیی سخنگو یی، منصوره صدوقی نورآبادی، ناهید صدوقی نورآبادی ، محمود حاتمی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: کمردرد مزمن غیراختصاصی شایع‌ترین نوع کمردرد مزمن می‌باشد و دستیابی به یک برنامه‌ی درمانی و توانبخشی برای بهبود سریع‌تر بیماران مبتلا

تأثیر تمرین قدرتی بر میزان حافظه و یادگیری فضایی در موش‌های صحرایی آلزایمری‌شده با بتاآمیلوئید

خدیجه ابراهیمی ، سیامک ریحانی راد، سعید صدیق اعتقاد ، سید مهدی وطن دوست مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: فعالیت بدنی به‌خاطر تأثیر مثبتی که بر عوامل خطرزای بیماری آلزایمر دارد، مورد توجه محققان است. با وجود این، معلوم

تأثیر پیش‌‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینۀ ایستا و پویا

علیرضا رمضانی 1 ؛ سارا زارع کاریزک2 ؛ میثم شعبانی نیا3 1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مربی

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم 1 ؛ محسن امینایی2 ؛ حمید معرفتی2 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران 2استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله علوم زیستی ورزشی