عصبی-عضلانی

بررسی اثر فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن pgc-1 آلفا عضلات نعلی و بازکننده‌ی بلند انگشتان در موش‌های صحرایی نر بالغ

دکتر محمد فتحی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: فعالیت استقامتی بر بیان ژن عضلات تاثیر می‌گذارد که این موضوع با بهبود کارآیی و عملکرد آن همراه است.از طرف دیگر فاکتور رونویسی PGC-1 آلفا موجب افزایش بیوژنز میتوکندری‌های عضلات اسکلتی

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی 1 ؛ علی اصغر ولی پور2 ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی3 ؛ بنفشه بیژنی4 ؛ رفعت عیسی زاده5 1کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 2کارشناس‌ارشد، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 3کارشناس‌ارشد،

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی 1 ؛ محمد رضا کردی2 ؛ عباسعلی گائینی3 ؛ امین نکویی4 ؛ احد شفیعی4 ؛ مطهره حاجتی مدارایی4 1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانشیار، گروه

رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و قابلیت‌های فیزیولوژیک فوتبالیست‌های نوجوان آماتور

سیدمحمد حسینی 1 ؛ محمدرضا محمودخانی2 ؛ امید محمدیان3 ؛ مژگان احمدیان4 ؛ محمدحسن گردی اشکذری5 1دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

تأثیر یک دورۀ تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص‌های عملکردی رت‌های نر در حال بالیدگی

شادمهر هریجانی میردار 1 ؛ اکرم ارزانی2 ؛ احسان عرب زاده2 ؛ فروغ نیستانی2 ؛ مینا باغبانی2 ؛ سجاد احمدی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران-مازندران-ایران 2کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

عباس معمارباشی 1 ؛ علی رجبی2 1دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی در تحقیق پیش رو مصرف ده‌روزۀ زعفران و مقایسۀ آن

تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی بر دامنه حرکتی و درد مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه

محمد حسین رضوانی، رضا پاشاپور، بهنام قاسم مجله دانش و تندرستی   مقدمه: سندروم گيرافتادگي شانه از علل بروز درد و محدوديت حركتی شانه محسوب مي‌شود و بهبود حرکتی عضلات کتف و روتیتور کاف اهمیت به‌سزایی در درمان این سندرم

بررسی اثرات تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر حافظه افراد سالم

محمد رشیدی ، علی رشیدی پور، غلامحسن واعظی ، راهب قربانی مجله کومش سابقه و هدف: شواهد حاکی است فعالیت بدنی، یادگیری و حافظه را در انسان و حیوان توسعه می‌دهد و مغز به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به ورزش

بررسی اثرات شدت‌های مختلف ورزش اجباری بر فعالیت‌های شناختی و میزان فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در قشر جلوی پیشانی در موش‌های ماده وابسته به مرفین

شهربانو قدرتی جلدباخان، معصومه خلیل خلیلی، عباس علی وفایی، حسین میلادی گرجی، احمد رضا بندگی ، علی رشیدی‌پور مجله کومش سابقه و هدف: وابستگی به مرفین موجب آسیب فعالیت‌های شناختی و تغییرات فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (Brain Derived Neurotrophic

اثر برنامه تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی زنان مبتلا به سکته مغزی

مصطفی کمالی، بهنام قاسمی، محمدعلی صالحی، کیوان شریف مرادی * ، منصور سیاح استادیار دانشگاه کاشان مجله فیض سابقه و هدف: در سکته مغزی کنترل و تعادل بیماران مبتلا مختل می‌شود. این اختلال تعادل موجب افزایش خطر سقوط، کاهش اعتماد