ایمونولوژی

تأثير هشت هفته تمرين تناوبی شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما، فاکتور نکروز تومور آلفا و اينترلوکين 6 در موش‌های ماده

فرهاد دريانوش1، حسين جعفری*2، اسکندر رحيمی3، داوود مهربانی4 ، فيروز سلطانی زمينه و هدف: آديپوکين‌ها پپتيدهايی هستند که بر متابوليسم انرژی کل بدن تاثير می‌گذارند. دانش ما درباره تغييرات ويسفاتين، IL-6 و TNF-α به‌دنبال يک فعاليت ورزشی تناوبی شديد اندک

محکم شدن عضلات شکم

کشیده نگه داشتن بدن هنگام راه رفتن بدن خود را صاف و کشیده- شکم تو، عضلات باسن سفت و سر بالا- نگه دارید و تصور کنید که یک شنل مانند شنل سوپرمن از شانه هایتان آویخته است، پس یادتان باشد