ایمونولوژی

اثر جلسات مکرر فعاليت ورزشی بر سلو لهای ايمنی و کورتيزول در دختران ورزشکار

هديه جعفری، عبدالحسين طاهری کلانی ، عليرضا صفرزاده هدف: تحقيقات نشان داده‌اند، بازيافت ناکافی بين جلسات تمرينی سبب سرکوب سيستم ايمنی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر مقايسه‌ی تأثير جلسات مکرر فعاليت‌های ورزشی مقاومتی و استقامتی بر تعداد لکوسيت‌ها، لنفوسيت‌ها، نوتروفيل‌ها،

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

1لیلا کمالی‌روستا؛ 2مهرداد قوامی ؛ 3امیرحسین الهامی‌راد؛ 4رضا عزیزی‌نژاد مقدمه: ادویه‌ها علاوه بر کاربرد طعم‌دهندگی یکی از منابع مهم تولید آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی می باشند. بنابراین با توجه به اثرات سوء آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی بهتر است آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی را جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی

تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص راکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی

سیروان آتشک ؛ عبدالله نیلوفری؛ کمال عزیزبیگی مقدمه: اضافه وزن و چاقی از عوامل خطرزای اصلی بیماری های قلبی-عروقی و مرگ و میر به شمار می‌رود و شواهد موجود بیانگر اینست که چاقی با افزایش استرس اکسایشی و یا کاهش

اثر تمرين مقاومتی بر سطح سرمی اينترلوکين-18 و C-reactive protein با حساسيت بالا در مردان چاق

فرهاد کوهی آچاچلويی، فتاح مرادی* ، مهدی عباس زادگان زمينه و هدف:مطالعات پيشين نتايج متناقضی را در خصوص اثر تمرين استقامتی بر سطوح در گردش اينترلوکين-18 (IL-18) وC-reactive protein با حساسيت بالا (hsCRP) در افراد چاق گزارش کرده‌اند. اين مطالعه

اثر يک دوره برنامه تمرينی و کورکومين بر سطح سرمی ايمنوگلوبولين A موش‌های صحرايی در معرض استات سرب

شادمهر ميردار*، علی اکبر رمضان نژاد، اکرم ارزانی، محمد علی نژاد ، اکبر حاجی زاده زمينه و هدف:سرب به عنوان آلاينده محيطی موجب تخريب سيستم ايمنی می‌شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر تمرين با شدت متوسط و کورکومين بر

مقايسه‌ی تاثير سه روش تمرين ترکيبی بر مقادير سرمی گرلين و سايتوکاين‌های پيش و ضدالتهابی در بيماران مولتيپل اسکلروزيس (MS)

دکتر محمدرضا کردی، دکتر ليلا انوشه، سارا خداداده، نسرين مقصودی ، بهرام سنگلچی ، دکتر محمد همتی نفر زمينه و هدف: مولتيپل اسکلروزيس يک بيماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی همراه با اتيولوژی ناشناخته است. با توجه به اثرات

تأثير مکمل ياری اينولين بر ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام، فعاليت آنزيم‌های گلوتاتيون پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در بيماران ديابتی نوع

پروين دهقان ،علی اکبر علی‌عسگرزاده، محمد اصغری جعفرآبادی ، بهرام پورقاسم‌گرگری* پيش زمينه و هدف: با توجه به شيوع بالای استرس اکسيداتيو و پايين بودن ظرفيت آنتی‌اکسيدانی در بيماران مبتلا به ديابت نوع2، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير اينولين بر ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام و فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز، سوپراکسيدديسموتاز و کاتالاز در اين بيماران انجام شد. مواد و روش

مقايسه ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام سرم بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و افراد سالم

ماريه هنرمند، عليرضا نخعی ، مليحه شاد مقدمه: کليه مواد غيرآنزيمی موجود در سرم خون که خاصيت آنتی‌اکسيدانی دارند، ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام ناميده می‌شود. اين مواد، بدن را در مقابل آسيب‌های حاصل از راديکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. اين تحقيق با

Effects of an Intensive Resistant Training Sessions and Green Tea Supplementation on Malondialdehyde and Total Thiol in Non-Athlete Women

Mohammad Esmaeil Afzalpour , Elham Ghasemi , Asghar Zarban Background : Intensive and acute exercise trainings may induce oxidative stress, but antioxidant supplements may attenuate its degenerative consequences. The aim of this research was to examine the effect of green

تأثیر مکمل‌ پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی مردان ورزشکار

مرضیه آقایی, نیکو خسروی, پریچهر حناچی, محمدرضا کردی, روح‌الله آقايي زمینه و هدف: پروبیوتیک‌ها میکروارگانیزم‌های زنده‌ای هستند که اگر به میزان کافی تجویز شوند، اثرات مفیدی بر میزبان دارند. پروبیوتیک‌ها با پیشگیری از اثرات تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، احتمال ابتلا به