ایمونولوژی

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه2 ، ابراهيم اختری شجاعی3 گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 2- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 3- گروه فيزيولوژی ورزشی، مرکز تحقيقات سل و

اثر 6 هفته تمرين استقامتی بر سطوح اينترلوکين10 در بافت تومور موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

يعقوب شيری1، دکتر حميد آقا علی نژاد*، دکتر رضا قراخانلو3، صادق امانی شلمزاری4 ، محمد امين ساعی مجله غدد درون ریز و متابولیسم مقدمه: تمرين‌های ورزشی مي­توانند از راه تنظيم و تعديل تعادل سيتوکينی در ريزمحيط تومور نقش حمايتی را

تأثير مصرف حاد کافئين بر پاسخ اکسايشی مردان واليباليست متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

علی ضرغامی خامنه*، افشار جعفری ، ابراهيم اختری شجاعی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشیپژوهش حاضر به‌منظور تعيين تأثير مصرف حاد کافئين بر شاخص‌های فشار اکسايشی مردان واليباليست پس از يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز انجام شد. 20 مرد واليباليست

اثر تمرينات اينتروال هوازی بر سطوح خونی مالون دی آلدئيد، ظرفيت ضداکسايشی تام و پروفايل ليپيدی در زنان غيرفعال

جواد مهربانی*، نسرين رمضانی ، فرزانه ايرانشاهی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی افزايش راديکال‌های آزاد در بافت‌های مختلف، آثار تخريبی بر سلول‌ها و ساختارهای بدن دارد که می‌توان با ويژگی آنتی‌اکسيداتيو فعاليت‌های بدنی منظم، اين آثار منفی را کاهش

اثر فعاليت مقاومتی بر شاخص‌های آسيب اکسايشی در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی

بهمن ميرزايی*، فرهاد رحمانی نيا، امير رشيدلمير ، مهدی قهرمانی مقدم مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير فعاليت مقاومتی بر پراکسيداسيون ليپيد و آسيب DNA در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی بود. 8

اثر مصرف عصاره گياهی آتلانتيکا پيستاسيا و فعاليت ورزشی بر تعادل اکسيدانتی و آنتی اکسيدانی سطوح بافت کبد در موش های صحرايی

پروين فرزانگی *، عباس قنبری نياکی2، عباس محسنی3 ، مرضيه حقايقی3 استاديار گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ايران ، parvin.farzanegi@gmail .com 2- بابلسر، ايران 3- ساری ايران تازه های علوم کاربردی در ورزش

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی ويسفاتين و سايتوکين TNF-α زنان جوان سالم غيرورزشکار

شيرين دهقان پيشه، فرهاد دريانوش*، حسين جعفری، داوود مهربانی، مريم کوشکی جهرمی ، مهسا ياغی کش استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز پزشکی گرگان زمينه و هدف : نتايج متناقضی در رابطه

اثر تمرينات هوازی شديد فزاينده کوتاه و ميان مدت بر سطح سرمی آنزيم‌های سوپراکسيدديسموتاز و کاتالاز موش‌های صحرايی

مهدی مدير، فرهاد دريانوش*، هنگامه فيروزمند، حسين جعفری ، مصطفی خانزاده استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز پزشکی گرگان زمينه و هدف : فعاليت‌های جسمانی متفاوت بر روی سيستم ضداکسايشی موثرند. انتخاب

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين و برخی شاخص‌های استرس اکسيداتيو در زنان ميانسال چاق

دکتر محمود حجازی*، زينب نظام دوست2 ، دکتر مرضيه ثاقب جو (غدد درون ریز و متابولیسم ایران) مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير 12 هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين، ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام و مالون دی آلدهيد

اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب قبل از يک جلسه ورزش مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل انسانی

سيد مرتضی طيبی1، حميد آقاعلی‌نژاد*، شهريار شفاعی3، رضا قراخانلو1 ، محسن آسوری (تازه های علوم کاربردی ورزش) هدف از تحقيق حاضر اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب يک هفته قبل از يک وهله تمرين مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل در