ایمونولوژی

اثر فعاليت مقاومتی بر شاخص‌های آسيب اکسايشی در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی

بهمن ميرزايی*، فرهاد رحمانی نيا، امير رشيدلمير ، مهدی قهرمانی مقدم مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير فعاليت مقاومتی بر پراکسيداسيون ليپيد و آسيب DNA در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی بود. 8

اثر مصرف عصاره گياهی آتلانتيکا پيستاسيا و فعاليت ورزشی بر تعادل اکسيدانتی و آنتی اکسيدانی سطوح بافت کبد در موش های صحرايی

پروين فرزانگی *، عباس قنبری نياکی2، عباس محسنی3 ، مرضيه حقايقی3 استاديار گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ايران ، parvin.farzanegi@gmail .com 2- بابلسر، ايران 3- ساری ايران تازه های علوم کاربردی در ورزش

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی ويسفاتين و سايتوکين TNF-α زنان جوان سالم غيرورزشکار

شيرين دهقان پيشه، فرهاد دريانوش*، حسين جعفری، داوود مهربانی، مريم کوشکی جهرمی ، مهسا ياغی کش استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز پزشکی گرگان زمينه و هدف : نتايج متناقضی در رابطه

اثر تمرينات هوازی شديد فزاينده کوتاه و ميان مدت بر سطح سرمی آنزيم‌های سوپراکسيدديسموتاز و کاتالاز موش‌های صحرايی

مهدی مدير، فرهاد دريانوش*، هنگامه فيروزمند، حسين جعفری ، مصطفی خانزاده استاديار، بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز پزشکی گرگان زمينه و هدف : فعاليت‌های جسمانی متفاوت بر روی سيستم ضداکسايشی موثرند. انتخاب

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين و برخی شاخص‌های استرس اکسيداتيو در زنان ميانسال چاق

دکتر محمود حجازی*، زينب نظام دوست2 ، دکتر مرضيه ثاقب جو (غدد درون ریز و متابولیسم ایران) مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير 12 هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين، ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام و مالون دی آلدهيد

اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب قبل از يک جلسه ورزش مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل انسانی

سيد مرتضی طيبی1، حميد آقاعلی‌نژاد*، شهريار شفاعی3، رضا قراخانلو1 ، محسن آسوری (تازه های علوم کاربردی ورزش) هدف از تحقيق حاضر اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب يک هفته قبل از يک وهله تمرين مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل در

اثرات تعداد دفعات تمرين هوازی بر برخی شاخص‌های التهاب عمومی در دانشجويان مرد چاق

علی ضابط، رحمن سوری، نجمه رضائيان ، شهرام عظيمی (مجله کومش) سابقه و هدف: فعاليت بدنييکی از استراتژی‌های موثر در کاهش خطر بيماری‌های مزمن به واسطه بهبود نيم‌رخ التهابي است. پژوهش حاضر به بررسی و مقايسه تاثير تمرينات هوازی، سه

اثر بذر شنبليله و تمرين استقامتی شنا بر سطح گلوکز سرم و آنتی‌اکسيدان‌های بافت قلبی موش‌های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزوسين

خسرو جلالی دهکردی*، غلامرضا شريفی ، سجاد ارشدی زمينه و هدف : افزايش گلوکز و اکسيداسيون آن يکی از دلايل افزايش توليد راديکال‌های آزاد و ايجاد استرس اکسيداتيو است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر تمرين استقامتی شنا و عصاره

اثر مکمل ‌ياری ترکيب کلسيم- ويتامين D بر پروفايل متابوليک و پيامدهای بارداری

فرشته بهمنی، ذات اله عاصمی، اکرم خصاف، مليکا فلاح، احمد اسماعيل زاده ، مريم کرمعلی مقدمه: هدف از طراحی اين مطالعه، تعيين اثرات مکمل ياری با ترکيب کلسيم- ويتامين D بر مقاومت به انسولين، فاکتورهای التهابی، بيومارکرهای استرس اکسيداتيو و

اثر جلسات مکرر فعاليت ورزشی بر سلو لهای ايمنی و کورتيزول در دختران ورزشکار

هديه جعفری، عبدالحسين طاهری کلانی ، عليرضا صفرزاده هدف: تحقيقات نشان داده‌اند، بازيافت ناکافی بين جلسات تمرينی سبب سرکوب سيستم ايمنی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر مقايسه‌ی تأثير جلسات مکرر فعاليت‌های ورزشی مقاومتی و استقامتی بر تعداد لکوسيت‌ها، لنفوسيت‌ها، نوتروفيل‌ها،