ایمونولوژی

تأثير مکمل اسيد چرب امگا 3 بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی1، سودابه اعلاتاب2، فرشاد شريفی2، فرهنگ درخشان2 ، حسين فخرزاده* 1- 1- بخش قلب بيمارستان امير اعلم 2- 2- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده علوم جمعيتی غدد مجله دیابت و متابولیسم مقدمه: سندرم متابوليک شامل مجموعه‌ای از اختلالاتی

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و ورزش به علت افزايش روند اکسيداسيون سلولی موجب توليد راديکال‌های آزاد و افزايشROS (گونه‌های

تاثير يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح عوامل التهابی عضله اسکلتی در موش های صحرايی ديابتی

مهديه ملانوری شمسی*، محسن فلاح ، مهدی مهدوی استاديار دانشگاه تربيت مدرس مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: تمرينات ورزشی مقاومتی باعث افزايش توده عضلانی، قدرت و عملکرد عضلات در افراد ديابتی می شود. هم چنين، مايوکاين های آزاد شده

تأثیر هشت هفته تمرین دویدن تداومی و چهار هفته بی‌تمرینی بر پراکسیداسیون چربی و دفاع ضد اکسایشی غیرآنزیمی مردان سالم غیرفعال

1حمزه دانشمندی؛ 2حمید دانشمندی 1دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران 2کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان مجله علوم زیستی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت

تأثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون چربی و تغییرات ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما در مردان سالم

1کمال عزیزبیگی بوکانی ؛ 2رامین امیر ساسان؛ 3سیروان آتشک 1استادیار گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تبریز 3استادیار گروه تربیت بدنی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد مجله علوم

تأثیر رشته ورزشی بر سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف

1 ژاله پاشایی؛ 2 سعید نیکوخصلت 1کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه تبریز 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز مجله المپیک نوین چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی مقادیر استراحتی متغیرهای همورئولوژیکی (هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، آلبومین، پروتئین

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل التهابی حاد (hs-CRP و فیبرینوژن) در مردان جوان غیرفعال

1 محمد همتی نفر* ؛ 2 محمد رضا کردی؛ 3 سیروس چوبینه؛ 4 ثروت چوپانی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 3استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 4کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران مجله المپیک نوین

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه2 ، ابراهيم اختری شجاعی3 گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 2- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 3- گروه فيزيولوژی ورزشی، مرکز تحقيقات سل و

اثر 6 هفته تمرين استقامتی بر سطوح اينترلوکين10 در بافت تومور موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

يعقوب شيری1، دکتر حميد آقا علی نژاد*، دکتر رضا قراخانلو3، صادق امانی شلمزاری4 ، محمد امين ساعی مجله غدد درون ریز و متابولیسم مقدمه: تمرين‌های ورزشی مي­توانند از راه تنظيم و تعديل تعادل سيتوکينی در ريزمحيط تومور نقش حمايتی را

تأثير مصرف حاد کافئين بر پاسخ اکسايشی مردان واليباليست متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

علی ضرغامی خامنه*، افشار جعفری ، ابراهيم اختری شجاعی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشیپژوهش حاضر به‌منظور تعيين تأثير مصرف حاد کافئين بر شاخص‌های فشار اکسايشی مردان واليباليست پس از يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز انجام شد. 20 مرد واليباليست