ایمونولوژی

اثر8 هفته تمرین هوازی تناوبی و ماساژ درمانی بر تغییرات پروتئین واکنش گر C و آمادگی قلبی ـ تنفسی بیماران قلبی ـ عروقی، پس از عمل جراحی باز قلب

1مقصود پیری؛ 2بهاره شیخ صراف؛ 1محمدعلی آذربایجانی؛ 3حمید آقاعلی نژاد 1دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف:هدف از این پژوهش عبارت

مقایسه دو نوع برنامه تمرینی هوازی و غیر هوازی همراه با مصرف مکمل امگا ـ 3 بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین ـ17 و پروتئین واکنشگرـC در موش‌های نر

1فرهاد دریانوش؛ 2حمید علیزاده؛ 3مریم معطری کازرونی 1دانشیار دانشگاه شیراز 2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز 3کارشناس ارشد تربیت بدنی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: اسیدهای چرب غیراشباع موجود در چربیها بویژه اسیدهای چرب امگا-3 نقشی اساسی در

تاثير دو شيوه تمرينی بازی در ابعاد کوچک (SSG) و مقاومتی – پلايومتريک بر سطوح استراحتی اينترلوکين -6 و عامل نکروز تومور آلفا در بازيکنان نوجوان فوتبال

سعيد رستمی ، دکتر محمد فرامرزی، گلناز ارباب ، ليلا احمدی مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثير 8 هفته تمرين مقاومتی – پلايومتريک و بازی در ابعاد کوچک ((SSG بر غلظت اينترلوکين -6 و عامل نکروز تومور

پاسخ شاخص‌های التهابـی و هايپرتـروفيک به فعاليـت مقاومتی در موش-های صحرايی نر

مريم نورشاهی ، سمانه کنشلو *، مهدی هدايتی ، مصطفی بارانچی ، نفيسه امين الاسلام ، جواد نعمتی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: کشش مکانيکی حاصل از فعّاليّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحريک پروتئين‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود.

اثر تمرين هوازي به همراه مكمل سازي با امگا 3 بر پاسخ‌هاي التهابي در بيماران ديابتي نوع دو

مؤلفان: عباس صارمي، نادر شوندي، خالد محمدپور پایش مصرف اسيدهاي چرب امگا 3 مي‌تواند پاسخ التهابي را در بيماران ديابتي تغيير داده و كه ممكن است مزاياي تمرين ورزشي را زياد نمايد. هدف اين مطالعه تعيين اثرات 8 هفته تمرين

تاثيرتمرينات هوازی فزاينده برغلظت هورمون لپتين، انسولين، کورتيزول و تستوسترون در مردان چاق غير فعال

دکتر داود خورشيدی، دکتر کمال عزيزبيگی* ، دکتر بهرام عابدی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان زمينه و هدف: تغييرات محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال و نيز هورمون لپتين نقش مهمی در توسعه چاقی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثير تمرينات

Effects of Caffeine Ingestions Concomitant to Incremental Running Test on Lipid Peroxidation and Enzymatic Antioxidant in Active Men

 Yaser Alavi; Shadmehr Mirdar; Mohamad Rostamani Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The aim of the current research was to assess effects of caffeine (5 and 9 mg.kg -1 ) ingestions concomitant to incremental running test on malondialdehyde

Treadmill Running and Antioxidants Supplementation Increases Cardiac Apelin and Oxidative Stress-related Biomarkers in Rats

Atena Yazdanshenas; Valiollah Dabidi Roshan Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The American Heart Association (AHA) published a statement on the importance of air pollution in the development of cardiovascular disease. Apelin is a multifunctional neuropeptide that plays

مقايسه‌ی اثر سه نوع فعاليت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اينترلوکين 17 در مردان فعال

حميد آقا علی نژاد *، رضا قراخانلو ، مصطفی بارانچی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: انواع فعاليت‌های ورزشی می‌توانند موجب بروز پاسخ‌های مختلف سيستم ايمنی بدن انسان شوند. هدف از پژوهش حاضر، مقايسه‌ی اثرات حادّ سه نوع فعاليت ورزشی

تعديل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئين در پاسخ به يک وهله فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری، علی ضرغامی خامنه* ، ابراهيم اختری شجاعی مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: به‌تازگی، نتايج برخی داده‌های علمی، تأثيرهای مثبت ترکيب‌های کافئينی را بر تعديل علايم التهابی گزارش‌کرده‌اند؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تعيين تأثير مصرف حاد مقادير