ایمونولوژی

اثر 8 هفته تمرین هوازی شدت متوسط و مصرف امگا-3 بر سطح ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام و پراکسید هیدروژن در مردان تمرین‌نکرده‌ی جوان

آقای محمد امین یحیی زاده ، دکتر رحیم میر نصوری مجله طب مکمل مقدمه: هدف از این تحقیق، بررسی اثر 8 هفته فعّالیت منظم ورزشی و مصرف امگا -3 بر سطح ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام و نیز سطح پراکسید هیدروژن در

اثر محروميت از خواب و فعاليت شديد بی هوازی بر غلظت کورتيزول و ايمونوگلوبين A سرم در مردان ورزشکار

دکتر سجاد ارشدی ، دکتر عبدالعلی بنائی فر، رسول گوهری ، رودابه شکيبا تبار مجله پزشکی کردستان زمينه و ﻫﺪف: بی خوابی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دستگاه های بدن و شرايط روحی رواﻧﻲ اﻓﺮاد آﺛﺎری ﻣﻨﻔﻲ دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ

اثر 12 هفته تمرين ترکيبی بر لپتين، پروتئين واکنش گر ( C (CRP و شاخص مقاومت انسولين (HPMA-IR) در مردان دارای اضافه وزن

بهرام عابدی * ، رضا عباسی بختياری دانشيار واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: با توجه به اينکه فشار فيزيولوژيکی حاصل از فعاليت بدنی يکی از تنظيم کننده‌های بالقوه ترشح لپتين از بافت چربی است،

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان

اثر يک جلسه فعاليت مقاومتی بر بيان ژن‌های NT-3 و TrkC در عضله سولئوس موش‌های صحرايی

رسول اسلامی *، رضا قراخانلو، عبدالرضا کاظمی ، راضيه دباغ زاده دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : عضله اسکلتی چندين نروتروفين و گيرنده‌هايشان را بيان می‌کند

اثر شنا و مکمل آربوتين بر سطح آنزيم‌های آنتی‌اکسيدان و استرس اکسيداتيو قلب موش‌های صحرايی ديابتی

پروين فرزانگی، معصومه حبيبيان * ، سيدمهدی انوری استاديار، گروه تربيت بدنی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : استرس اکسايشی نقش مهمی در تغييرات ساختاری و عملکرد ميوکارد ناشی از ديابت ايفا

اثر مکمّل‌سازی کوتاه‌مدت شکلات تلخ قبل از يک جلسه فعّاليت فزاينده‌ی ورزشی بر ليپيد پراکسيداسيون عروقی در دختران جوان فعّال

خانم نسيبه دولت آبادی فراهانی *، دکتر افسانه شمشکی، دکتر بهروز بقايی، دکتر مهديه ملانوری شمسی ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: فشار اکسايشی يکی از عوامل آسيب‌رسان بر بافت‌ها محسوب می‌شود. هدف از تحقيق حاضر بررسی

پاسخ ‌های متفاوت اينترلوکين 10 و کورتيزول به سه نوع فعاليت ورزشی

مصطفی بارانچی، عبدالرضا کاظمی *، حميد آقاعلی نژاد، مريم اصفهانی ، راضيه دباغ زاده کارشناس ارشد گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. استاديار گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل مجله پزشکی گرگان راديکال‌های آزاد مولکول‌های بی‌ثباتی هستند که در واکنش

تاثير مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر برخی شاخص‌های سرمی آسيب عضلانی متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی

مهدی چنگيزی ، محسن ابراهيمی ، محسن آوندی مجله کومش سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر غلظت کراتين‌کيناز ( CK ) و لاکتات دهيدروژناز ( LDH ) متعاقب يک جلسه فعاليت