قلب و عروق و تنفس.

Aerobic fitness and performance in elite female futsal players

Jose C Barbero-Alvarez, Jose V Subiela, Juan Granda-Vera, Carlo Castagna, Marco Gomez, Juan Del Coso Biol Sport 2015; 32(4):339-344 Despite its growing popularity, few studies have investigated specific physiological demands for elite female futsal. The aim of this study was

Relationship of aerobic and anaerobic parameters with 400 m front crawl swimming performance

Carlos CA Kalva-Filho, Eduardo Z Campos, Vitor L Andrade, Adelino SR Silva, Alessandro M Zagatto, Manoel CS Lima, Marcelo Papoti Biol Sport 2015; 32(4):333-337 The aims of the present study were to investigate the relationship of aerobic and anaerobic parameters

Similar hypotensive responses to resistance exercise with and without blood flow restriction

Roberto Moriggi Júnior, Henrique Sconparin Di Mauro, Sérgio de Carvalho Dias, Jaqueline Maria de Matos, Marília Bertoldo Urtado, Nathalia Ferreira Camarço, Ivo Vieira de Sousa Neto, Dahan da Cunha Nascimento, Ramires Alsamir Tibana, Cláudio de Oliveira Assumpção, Jonato Prestes, Christiano

مقایسه شاخص‌های پاسچرال و شاخص توده بدن پسران دبستان‌های دولتی و غیرانتفاعی

سیدکاظم موسوی، جلیل احمدخانی * ، آقاعلی قاسم نیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : ناهنجاری‌های اسکلتی تغییرات نامطلوبی است که ساختار اسکلتی بدن و راستای طبیعی قامت را برهم می‌زند. این مطالعه به منظور مقایسه شاخص‌های پاسچرال و

Cardiac Parasympathetic Reactivation in Elite Soccer Players During Different Types of Traditional High-Intensity Training Exercise Modes and Specific Tests: Interests and Limits

 Alexandre Dellal 1, 2, 3 ; David Casamichana 4 ; Julen Castellano 4 ; Monoem Haddad 5 ; Wassim Moalla 6, * ; and Karim Chamari 7 1 FIFA Medical Center of Excellence, Centre Orhopedique Santy, Lyon, France 2 Research

Does Downhill Walking on Treadmill Improve Physical Status and Quality of Life of A Patient With COPD?

 Azadeh Erfani 1 ; Azar Moezy 1, * ; Ali Mazaherinezhad 1 ; and Seyed Ali Javad Mousavi 2 Department of Sports Medicine, School of Medicine, Rasool-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Department of Internal Medicine,

Maximal Oxygen Uptake cannot be Determined in the Incremental Phase of The Lactate Minimum Test on a Cycle Ergometer

Willian Eiji Miyagi, Elvis de Souza Malta, Alessandro Moura Zagatto Journal of Sports Science and Medicine The aim of this study was to investigate the maximal oxygen uptake (VO2MAX) determined using the incremental phase of the lactate minimum test (LM)

Effects of a training program at the crossover point on the cluster of metabolic abnormalities and cardiovascular risk factors

Jérémy B. Coquar, Guillaume Boitel,Benoît Borel,Régis Matran,Claire Mounier-Vehier,Murielle Garcin Journal Of Exercise Science & Fitness The present study examined the effects of a training program at a special exercise intensity—the crossover point of substrate utilization (COP)—on the metabolic abnormalities and

تاثیرات ورزش بر قلب در محیط آزمایشگاهی -مقاله مروری (مقاله لاتین)

2014 Dane J. Youtz a, Michael C. Isfort b, Clayton M. Eichenseer a, Timothy D. Nelin b, Loren E. Wold a,b,c,d,⁎ a College of Nursing, The Ohio State University, Columbus, OH, USA b College of Medicine, The Ohio State University,

تخمین حداکثر نبض اکسیژن (O2Ppeak) بدون استفاده از تست ورزش در افراد مسن (مقاله لاتین)

2014 Geraldo A. Maranhao Neto a, Ricardo B. Oliveira b, Jonathan N. Myers c, Paulo T.V. Farinatti a,b,* a Salgado de Oliveira University, Niteroi, RJ, Brazil b Rio de Janeiro State University, RJ, Brazil c Stanford University, Palo Alto, USA