قلب و عروق و تنفس

تاثير 8 هفته فعاليّت بدنی منتخب بر تعادل ايستا و توان هوازی بيماران زن ديابتی نوع 2

مريم فخاری * ، ليلی مهديه علوم پزشکی سبوار زمينه و هدف : ديابت، اختلال متابوليک مزمنی است که درنهايت، منجر به تحميل عوارضی از جمله عوارض عصبی که باعث کاهش حس عمقی و تعادل و عوارض قلبی- عروقی می‌شود.

مقايسه برآورد ظرفيت هوازی (vo2max) بر اساس درک ذهنی و فيزيولوژيکی در کادر پرستاری

احسان الله حبيبی ، محمد مقيسه *، نهال آرامش ، امير حسين پور رحمتيان ، اسماعيل شکوهی ، ايمان نصيری ، اکبر حسين زاده علوم پزشکی سبزوار زمينه و هدف: به منظور ايجاد تناسب بين کار و انسان می توان

تأثير مصرف اسيد چرب امگا-3 به همراه تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم

هديه محمدپور*، محمد فرامرزی ، نادر رهنما مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف اين تحقيق مطالعه اثر 8 هفته مصرف مکمل اسيد چرب امگا-3 به همراه تمرينات مقاومتی بر قدرت، استقامت هوازی و ترکيبات بدنی زنان سالمند سالم بود.

تأثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر نشانگرهای آسيب قلبی عروقی پس از يک نوبت فعاليت ورزشی درمانده ساز در ورزشکاران نخبه کاراته

سعيد نقيبی* مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده: امروزه بهره گيری از علوم ورزشی مختلف با هدف استفاده صحيح از تغذيه و مکمل‌های غذايی مجاز از جمله ضروريات ورزش مدرن محسوب می‌شود. بدين منظور، عمده ورزشکاران حرفه ای برای

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com 2- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش نيم‌رخ خون‌شناسی دوچرخه‌سواران بر پايه حجم/تکرار/شدت تمرين در نوسان است. تحقيق حاضر به آزمايش

ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجويان دختر دانشگاه ايلام

سيده مريم نقيب زاده، حسين ملکشاهی ، جبار رشنوادی نژاد مجله پزشکی ایلام مقدمه: سلامت جسمی و روانی مردم از مهم ‌ترين اهداف هر جامعه به شمار می ‌رود. در اين ميان سلامت دانشجويان نقش بارزتری دارد. زيرا سلامتی آن‌

مقايسه‌ی اثر تمرينات ترکيبی منتخب و تمرينات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی

حسين نيک رو*، مهرعلی باران چشمه ، سيد اصغر آزوره گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران مجله طب نظامی اهداف: سربازان در دوره­ ی آموزشی نياز به سطوح مطلوبی از آمادگی جسمانی

بررسی تأثیر موسیقی با ریتم متوسط بر شاخص درک فشار و ضربان قلب در شدت‌های مختلف تمرین استقامتی در مردان جوان ورزشکار

زهرا سوری ؛ 2علی حیرانی؛ 2امیر عباس منظمی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی 2استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی علوم زیستی ورزش هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر موسیقی با ریتم متوسط بر شاخص درک فشار و

تأثير ماساژ پا بر کيفيت خواب بيماران ايسکمی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ويژه قلبی

خدايار عشوندی، سعيد عبدی، آرزو کرمپوريان*، عباس مقيم بيگی ، شهرام همايونفر (مراقبت های پرستاری ویژه) هدف: با توجه به تاثير ماساژ پا بر خواب بيماران، اين پژوهش به منظور بررسی اثر ماساژ پا بر کيفيت خواب بيماران قلبی انجام

تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

حبيب حيدری*، فريبا بلورچی، فريده يغمايی، نويده نصيری ، سعيد حمدزاده (پرستاری داخلی و جراحی)زمينه و هدف: پرفشاری خون مهم‌ترين عامل خطرزای بيماری‌های قلبی- عروقی در سالمندان می‌باشد. اين پژوهش با هدف تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون