قلب و عروق و تنفس

تاثير يک جلسه فعاليت درمانده‌ساز بی‌هوازی بر نيمرخ چربی‌های خون در افراد فعال و غيرفعال

مجيد کاشف، سارا زارع کاريزک* ، ميثم شعبانی نيا دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، تهران، ايران مجله افق دانش اهداف: افزايش سطح چربی‌های مضر خون مانند ليپوپروتئين

اثر 12 هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق

عباس عبدالملکی*، محمدعلی سماواتی شريف، پروين نيکبخت نصرابادی ، مرضيه امينی دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه بوعلی کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه آزاد همدان مجله پزشکی ایلام مقدمه: به تازگی بررسی اثر روش های تمرينی گوناگون، به ويژه

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-1 و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

1علی رضا صفرزاده؛ 2ملیحه حاجی زاده رستمی؛ 3الهه طالبی گرکانی ؛ 3رزیتا فتحی 1استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران 3دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم

اثر یک دورۀ تمرینی منتخب بر ظرفیت‌های ریوی غواصان اسکوبا و حبس نفس

1زهره نوری ؛ 2فرزانه تقیان؛ 2غلامرضا شریفی 1کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران 2استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران مجله علوم

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

1رضا قراری عارفی ؛ 2محمد همتی نفر؛ 3محمد کردی 1دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند 2دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران 3دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار دانشگاه تهران مجله علوم

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

1 زهرا احمدی* ؛ 2 فهیمه اسفرجانی؛ 3 شهرام لنجان نژادیان 1کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان 2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه اصفهان 3استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان مجله المپیک

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

1 زهرا ذونعمت* ؛ 2 حمید معرفتی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 2استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه به قدمت و سابقة دوچرخ هسواری و شرایط آ بوهوایی خاص استان، هدف تحقیق

تأثير يک دوره تمرين مقاومتی و آموزش تغذيه‌ای بر قدرت عضلانی و ترکيب بدن دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه گيلان در بهار سال 1392

فرهاد پاشازاده*، فرهاد رحمانی نيا2 ، حميد محبی2 کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژی ورزشی- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه گيلان مجله پزشکی رفسنجان زمينه و هدف: پيدا کردن روشی مؤثر برای بهبود بيشتر ترکيب‌بدنی و قدرت عضلانی در اثر

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، هدف اين پژوهش بررسی تاثير هشت هفته تمرين هوازی پيشرونده در آب بر آپوپروتئين‌های

بررسی نرم قد، وزن و نمايه توده بدنی ( BMI) در کودکان 11-6 سال شهر يزد در سال 90-1389

حسن مظفری خسروی*، لاله نبی زاده اصل، مريم اکبری، زينب احدی ، بهروز طلائی طلوع بهداشت یزد مقدمه: ارزيابی روند رشد بويژه در اطفال از اهميت خاصی برخوردار است. برای اين کار لزوما بايد از داده های استاندارد مربوطه استفاده