قلب و عروق و تنفس

تأثير يک دوره تمرين مقاومتی و آموزش تغذيه‌ای بر قدرت عضلانی و ترکيب بدن دانشجويان پسر غيرورزشکار دانشگاه گيلان در بهار سال 1392

فرهاد پاشازاده*، فرهاد رحمانی نيا2 ، حميد محبی2 کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژی ورزشی- دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه گيلان مجله پزشکی رفسنجان زمينه و هدف: پيدا کردن روشی مؤثر برای بهبود بيشتر ترکيب‌بدنی و قدرت عضلانی در اثر

تاثير تمرين هوازی در آب بر آپوپروتئين های نوع A و B و ليپوپروتئين‌های سرم زنان يائسه چاق و وزن طبيعی

سيده مرضيه کتاب پور ، مريم کوشکی جهرمی* مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: با توجه به اهميت پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی عروقی در سنين يائسگی، هدف اين پژوهش بررسی تاثير هشت هفته تمرين هوازی پيشرونده در آب بر آپوپروتئين‌های

بررسی نرم قد، وزن و نمايه توده بدنی ( BMI) در کودکان 11-6 سال شهر يزد در سال 90-1389

حسن مظفری خسروی*، لاله نبی زاده اصل، مريم اکبری، زينب احدی ، بهروز طلائی طلوع بهداشت یزد مقدمه: ارزيابی روند رشد بويژه در اطفال از اهميت خاصی برخوردار است. برای اين کار لزوما بايد از داده های استاندارد مربوطه استفاده

ارتباط بين هيپوکسی شبانه با ميزان کسر جهشی بطن چپ در بيماران با نارسايی احتقانی قلب

محمد ميرزا آقازاده*، نسرين فولادی، بيژن زمانی، فريبا مهدی نيا ، راحله محمدی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: نارسايی قلبی از علل عمده بستری های بيمارستانی می باشد. مطالعات زيادی ارتباط نزديک بين اختلال تنفسی مربوط به خواب و

The Role of Exercise Preconditioning in Cardioprotection against Ischemia Reperfusion Injury

 Mostafa Rahimi, Ali Reza Asgari , Ali Khoshbaten مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Cardiovascular diseases are still the main cause of mortality around the world. Therefore, it is essential to develop practical means to reduce their burden. A wealth of

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول 8 هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين يک پروتئين مترشحه از بافت چربی احشايی است که با چاقی مرتبط بوده، از

اثر يک دوره تمرين هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی‌ـ عروقی زنان ميانسال

سيد علی حسينی، محمد علی آذربايجانی، راضيه نوری زاده ، زهرا گيتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی اثر يک دوره تمرين هوازی بر واسپين، ويسفاتين، سرم اميلوئيد A (SAA)، مهارکننده و فعال‌کنندۀ پلاسمينوژن (PAI-1)،

بررسی تغييرات وزن، مقاومت انسولين، حداکثر اکسيژن مصرفی و برخی عامل‌های فيزيولوژيک نوجوانان نسبتاًچاق در پاسخ به يک دوره تمرين استقامتی

آقا علی قاسمنيان، عباسعلی گائينی ، مهدی هدايتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهشبررسی تأثير 8 هفته تمرين استقامتی تناوبی بر تغييرات وزن بدن،مقاومت انسولين، حداکثر اکسيژن مصرفی و برخی عامل‌های فيزيولوژيک در نوجوانان نسبتاً چاق

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان 13-10 ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال 1390

دکتر فرزاد شيدفر1، الهه عابدی طالب2، دکتر فريناز نصيری نژاد3، دکتر حسين کيوانی4، دکتر محسن رضايی همامی5 ، دکتر ميترا زراتی* 1- تهران – دانشگاه علوم پزشکی ايران – دانشکده بهداشت- گروه تغذيه 2- تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتباط بين نمايه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمايه‌ی توده‌ی بدن و فعاليت بدنی با پيراسنج‌های ليپيدی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 شهر تهران

معصومه رفيعی1، گيتی ستوده1، محمود جلالی1، محمد رضا اشراقيان1، مرجان قانع بصيری1، روناک نيک بزم1، فاطمه جوادی2، ندا نور شاهی1 ، دکتر فريبا کوهدانی* 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران 2- 7. گروه تغذيه بالينی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ايران،