قلب و عروق و تنفس

آثار تمرین استقامتی و مصرف اسیدگالیک بر آپوپتوز بافت قلب در موش‌های صحرایی در معرض بولدنون

مریم اکبری ، لیدا مرادی ، رستم علی زاده ، آسیه عباسی دلویی ، دکترای فیزیولوژی ورزش،گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران مجله طب مکمل چکیده مقدمه: هدف این تحقیق، بررسی آثار تمرین استقامتی

تأثیر یک دوره تمرینات همزمان استقامتی و پیلاتس بر پروتئین واکنشگر- C، فیبرینوژن و شمارش سلول‌‌های خونی دختران چاق و با وزن طبیعی

خانم نجمه عباس پور۱ ، خانم مرضیه نظری۱ ، دکتر رامین شعبانی ۲ مقدمه شیوه‌های تمرین از مهمترین عواملی هستند که می‌توانند عوامل خطرزای قلبی- عروقی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات همزمان استقامتی و

پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی

سجاد احمدی زاد 1؛ آزاده موحدی مقدم2؛ زهرا جمشیدی2؛ داور رضایی منش3 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 2کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 3استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر

اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار

علی گرزی 1؛ سمانه اکرادی2؛ احمد رحمانی3 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه زنجان 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه زنجان 3استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه زنجان مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر سطوح آنزیم

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های miR-1 و miR133-a در رت‌‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

پدرام قربانی1؛ محمد رضا کردی 2؛ عباسعلی گایینی3؛ رضا نوری4؛ سارا کربلایی فر1 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 4استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش

بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

لطفعلی بلبلی 1؛ الهه ممشلی2؛ علی رجبی2؛ مرتضی یاری3 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی 3کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی

تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان

سعید نقیبی 1؛ محمد جواد ملکی2؛ زیبا استوان3 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2جراح قلب و توراکس، متخصص طب فیزیکی 3کارشناس ارشد علوم ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار

Sadaf Kara’i 1 , Ali Asghar Ravasi 2 , Majid Gholipour 3 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر میزان بیان ژن های foxO1 و foxO3a در

تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1 , Kamal Azizbeigi , Khalid Mohammad Zade Salamat 2 , Behshad Naghsh Tabrizi 3 , Mohammad Ali Azarbaijani 4 مجله دانش و تندرستی مقدمه: فشار اکسیداتیو مساله ای مهم در کاهش سرعت ریکاوری بیماران بای پس می

اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد

سیدعلی اصغر حسینی ، امیرحسین حقیقی* 1، سیدعلیرضا حسینی کاخک مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها می‌تواند بر عملکرد ریوی و جسمانی افراد اثرات منفی داشته باشد. این مطالعه به منظور