قلب و عروق و تنفس

The Role of Exercise Preconditioning in Cardioprotection against Ischemia Reperfusion Injury

 Mostafa Rahimi, Ali Reza Asgari , Ali Khoshbaten مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Cardiovascular diseases are still the main cause of mortality around the world. Therefore, it is essential to develop practical means to reduce their burden. A wealth of

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول 8 هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين يک پروتئين مترشحه از بافت چربی احشايی است که با چاقی مرتبط بوده، از

اثر يک دوره تمرين هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی‌ـ عروقی زنان ميانسال

سيد علی حسينی، محمد علی آذربايجانی، راضيه نوری زاده ، زهرا گيتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی اثر يک دوره تمرين هوازی بر واسپين، ويسفاتين، سرم اميلوئيد A (SAA)، مهارکننده و فعال‌کنندۀ پلاسمينوژن (PAI-1)،

بررسی تغييرات وزن، مقاومت انسولين، حداکثر اکسيژن مصرفی و برخی عامل‌های فيزيولوژيک نوجوانان نسبتاًچاق در پاسخ به يک دوره تمرين استقامتی

آقا علی قاسمنيان، عباسعلی گائينی ، مهدی هدايتی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين پژوهشبررسی تأثير 8 هفته تمرين استقامتی تناوبی بر تغييرات وزن بدن،مقاومت انسولين، حداکثر اکسيژن مصرفی و برخی عامل‌های فيزيولوژيک در نوجوانان نسبتاً چاق

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان 13-10 ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال 1390

دکتر فرزاد شيدفر1، الهه عابدی طالب2، دکتر فريناز نصيری نژاد3، دکتر حسين کيوانی4، دکتر محسن رضايی همامی5 ، دکتر ميترا زراتی* 1- تهران – دانشگاه علوم پزشکی ايران – دانشکده بهداشت- گروه تغذيه 2- تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتباط بين نمايه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمايه‌ی توده‌ی بدن و فعاليت بدنی با پيراسنج‌های ليپيدی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 شهر تهران

معصومه رفيعی1، گيتی ستوده1، محمود جلالی1، محمد رضا اشراقيان1، مرجان قانع بصيری1، روناک نيک بزم1، فاطمه جوادی2، ندا نور شاهی1 ، دکتر فريبا کوهدانی* 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران 2- 7. گروه تغذيه بالينی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ايران،

تأثير برخی از فلاونوئيدها بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز-1

زهرا حميديا، هاشم نيری، غلامعلی نادری، مريم بشتام ، ابوالفضل شکوهی نهرخلجی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: پاراکسوناز-1 آنزيم وابسته به کلسيم می باشد که با HDL باند می گردد و با داشتن قابليت جلوگيری از اکسيداسيون LDL

تأثير هشت هفته تمرين مقاومتی و مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه وزن

هادی مرادی، سرکوت کلاهدوزی، فرهاد احمدی کانی گلزار، حسين عرب زاده قهيازی، فواد عسجدی ، خاطره رضوان مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: در مورد تأثير ترکيب تمرين مقاومتی با مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی

تاثير يک دوره فعاليت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بيماران پيوند کليه

محسن ثالثی، الهام شکور، سميه پورانفر، مريم کوشکی جهرمی ، جمشيد روزبه* علوم پزشکی جهرم مقدمه: با توجه به برخی مشکلات متعاقب پيوندکليه از جمله مشکلات جسمانی و روانی، استفاد از روش‌های غيردارويی مانند تمرين ورزشی برای کاهش اين اختلالات

تاثير 8 هفته فعاليّت بدنی منتخب بر تعادل ايستا و توان هوازی بيماران زن ديابتی نوع 2

مريم فخاری * ، ليلی مهديه علوم پزشکی سبوار زمينه و هدف : ديابت، اختلال متابوليک مزمنی است که درنهايت، منجر به تحميل عوارضی از جمله عوارض عصبی که باعث کاهش حس عمقی و تعادل و عوارض قلبی- عروقی می‌شود.