قلب و عروق و تنفس

اثر 8 هفته تمرين پيلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرين و عوامل خطرساز قلبی و متابوليکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کيستيک

عباس صارمی*، عليرضا بهرامی، مهری جميليان ، پرستو معظمی گودرزی استاديار دانشگاه اراک، اراک، ميدان شريعتی دانشگاه اراک مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: سندروم تخمدان پلی‌کيستيک يک اختلال هورمونی پيچيده است که سيستم‌های متابوليکی و توليد مثلی را متاثر

تاثير 6 هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير6 هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی بود. در پژوهش حاضر، برای بررسی اثر يک دوره تمرين اينتروال

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. بدين

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی جودوکاران جوان

اثر يک دوره شنای تمرينی موش‌های صحرايی باردار بر سطح عامل رشد اندوتليال عروقی (VEGF) بافت کليه زاده‌های موش

شادمهر ميردار*، مريم جراحی، مهدی هدايتی، اکبر حاجی زاده ، غلامرضا حميديان دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : کليه‌ها با بافت غنی از عروق خونی، نقش

تاثير تمرين استقامتی بر سطوح سرمی آديپوکاين‌های لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

فتاح مرادی*، اعظم حيدرزاده ، ويان وثوقی بانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: لپتين آديپوکاينی است که از طريق اثرات مستقيم متابوليکی‌اش بر بافت‌های محيطی، به مسيرهای اندوکرين مختلف پاسخ گفته و يا

تاثير يک جلسه فعاليت درمانده‌ساز بی‌هوازی بر نيمرخ چربی‌های خون در افراد فعال و غيرفعال

مجيد کاشف، سارا زارع کاريزک* ، ميثم شعبانی نيا دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، تهران، ايران مجله افق دانش اهداف: افزايش سطح چربی‌های مضر خون مانند ليپوپروتئين

اثر 12 هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق

عباس عبدالملکی*، محمدعلی سماواتی شريف، پروين نيکبخت نصرابادی ، مرضيه امينی دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه بوعلی کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه آزاد همدان مجله پزشکی ایلام مقدمه: به تازگی بررسی اثر روش های تمرينی گوناگون، به ويژه

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-1 و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

1علی رضا صفرزاده؛ 2ملیحه حاجی زاده رستمی؛ 3الهه طالبی گرکانی ؛ 3رزیتا فتحی 1استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران 3دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم

اثر یک دورۀ تمرینی منتخب بر ظرفیت‌های ریوی غواصان اسکوبا و حبس نفس

1زهره نوری ؛ 2فرزانه تقیان؛ 2غلامرضا شریفی 1کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران 2استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران مجله علوم