قلب و عروق و تنفس

ارتباط هموسيستئين پلاسما و شدت بيماری رگ‌های کرونر در بيماران آنژيوگرافی کرونری

دکتر فردين ميربلوک، دکتر ارسلان سالاری، دکتر مائده رضائی‌دانش *، دکتر احسان کاظم‌نژاد، دکتر بيژن شاد، دکتر جلال خيرخواه، دکتر امين مهاجری‌مقدم، دکتر محبوبه قلی‌پور، دکتر وحيد نيک‌سرشت ، دکتر انوش برزيگر مجله پزشکی گیلان چکيده مقدمه: هيپرهموسيستئينمی در مطالعات

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر VEGF و PDGF سرمی زنان جوان غیرفعال

علیرضا براری; جبار بشیری; مریم سرابندی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: فعالیت بدنی منظم باعث گسترش بستر مویرگی در عضلات فعال می¬شود که این تأثیر به وسیله افزایش سطوح برخی از فاکتورهای آنژیوژنیک صورت می گیرد. علاوه براین، جینسینگ

تغییرپذیری فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آنها با نیمرخ چربی‌های بدن در افراد فعال و غیرفعال

1 مجید کاشف؛ 2 میثم شعبانی نیا ؛ 3 سارا زارع کاریزک 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شوشتر 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران نشریه علوم

مقایسۀ اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور‌های خطر بیماری-های قلبی-عروقی در دختران کم‌توان ذهنی

1 امیرحسین حقیقی ؛ 2 نسرین گلردی؛ 3 محمدرضا حامدی نیا 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

طراحی برنامۀ تمرین شبیه‌سازشدۀ مسابقات تکوا ندو بر پایۀ نیمرخ تغییرات تواتر ضربان قلب، سطح لاکتات خون و درک فشار کار

1 مهدی صمدی؛ 2 فرزاد ناظم 1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، همدان 2دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی وقوع آسیب‌های ورزشی در مسابقات تکواندو اغلب ناشی

اثر يک دوره هشت هفته ای تمرين هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جايگزينی بر ميزان چربی احشايی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرايی اوارکتومی شده

آمنه پوررحيم قورقچی *، پروين بابائی، ارسلان دميرچی، بهرام سلطانی ، سمانه قربانی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: چا قی و افزايش چربی احشايی پس از يائسگی، با تغييرات نامطلوب پروفايل ليپيد، سندروم متابوليک و بيماری‏های قلبی- عروقی همراه

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-1 و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ 2 رضوانه گلدوی 1دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی امنتین-1، آدیپوکاینی است که در بافت چربی احشایی

اثر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

مهدی کارگرفرد ؛ 2 صالح افراسیابی 1دانشیار دانشگاه اصفهان 2کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین اثر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص

پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم

وریا طهماسبی ؛ 2 سجاد احمدی زاد؛ 2 فریبرز هوانلو؛ 3 علی اشرف جمشیدی 1استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 3استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده توانبخشی مجله فیزیولوژی ورزشی مطالعه حاضر

تاثير هشت هفته تمرين هوازی تداومی و تناوبی شديد بر بيان ژن عامل رشد اندوتليال عروقی در عضله نعلی رت‌های نر سالم

محمدرضا کردی1، امين نکويی1، احد شفيعی * ، وحيد حديدی1 1- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران مجله پزشکی اراک زمينه