قلب و عروق و تنفس

ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت انسولينی، نيم رخ چربی، تعداد گلبول های سفيد و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی* ، سوران حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آديپوسايتوکينِ رسيستين يک ميانجی التهابی و زيست شاخص بيماری های متابوليکی و قلبی عروقی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

1 محمدابراهیم بهرام؛ 2 مهدی مقرنسی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان نشریه علوم زیستی ورزشی لپتین، یک هورمون مترشح از بافت چربی

پاسخ عوامل (شاخص‌های) آمادگی جسمانی به توالی‌های زمانی تمرین در دوره‌های رشدی مختلف

1 فرناز ترابی ؛ 2 کیا رنجبر؛ 3 سارا سوری 1استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس 3دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه رازی کرمانشاه نشریه علوم زیستی ورزشی چکیده پاسخ به تمرین

تأثير تمرين استقامتی بر بيان ژن فاکتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ در موش‌های نر نژاد ويستار

محمد فتحی، رضا قراخانلو ، راضيه رضايی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: فعاليت استقامتی موجب تجديد ساختار قلب می‌شود و بيان بسياری از ژن‌‌ها را القاء می کند، ضمن اينکه فاکتور رونويسی(Serum Response Factor= SRF) نقش مهمی در

تغييرات عوامل تحريکی رگزايی ناشی از تمرين مقاومتی فزاينده در رت های ديابتی

مهرنوش مهرو*، عباسعلی گائينی، سيروس چوبينه ، محسن جاويدی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: فعاليت ورزشی کنترل کننده بيماری‌هاست و مشاهده گرديده است در مبتلايان به ديابت به‌ويژه ديابتی‌هايی که به فعاليت ورزشی می‌پردازند عوامل بازدارنده رگزايی کنترل شده

تاثير يک دوره تمرين ترکيبی (مقاومتی و هوازی) بر سطح هموسيستئين و نيمرخ ليپيدی مردان دارای اضافه وزن

سعيد امام دوست، دکتر محمد فرامرزی*، لاله باقری، دکتر خديجه اوتادی، احسان رزاقی نائينی، دکتر طاهره يزدانی ، علی ديرنده دانشيار دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی شهر کرد مقدمه: هموسيستئين، يکی از عوامل خطرزای جديد قلبی – عروقی بوده که بالا

بررسی اثر عصاره آبی سير بر ميزان نيتريک اکسايد سرمی موش

سکينه مويد محسنی، حميده روحانی، مرضيه اقتداردوست، سيدمحمدرضا عمادی، مهرداد روغنی ، طوبی غضنفری* استاد گروه ايمونولوژی ومرکز تحقيقاتی تنظيم پاسخ‌های ايمنی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ايران مجله پزشکی دانشور مقدمه و هدف: در طب سنتی ايران، از سير

بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

1 پیمان یوسفی پور؛ 2 وحید تأدیبی ؛ 3 ناصر بهپور؛ 3 عبدالحسین پرنو؛ 1 محمد احسان دلبری؛ 1 صیاد رشیدی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران 2- دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم

ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان

1 معصومه حیدری ؛ 2 وحید ذوالاکتاف 1کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان* 2دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی در این ‌پژوهش نسخة فارسی آزمون سخن گفتن طراحی و مشخصات روان­سنجی برای برآورد آستانة تهویه­ای دختران سالم بررسی شد. سه گروه 19

تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-6 و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار

1 پریسا روزبهانی ؛ 2 بهمن میرزایی 1کارشناس ارشد دانشگاه گیلان 2دانشیار دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید در شرایط‌ هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ اینترلوکین-6 (IL-6) سرم و ارتباط آن