قلب و عروق و تنفس

تاثير تمرين منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

صابر ساعدموپشی *، دکتر لطف ا. . ساعدموچشی، محمد رضا الموری ، غفور غفاری مجله پزشکی کردستان مقدمه: بيماری‌های قلبی- عروقی به‌خصوص آترواسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و مير در سطح جهان هستند که شيوع آنها در ايران

پاسخ سطح سرمی فاکتور رشد اندوتليال عروق به دو نوع تمرين شنا در شرايط هايپوکسی در مردان جوان

حامد عيدی، دکتر مرضيه ثاقب جو *، دکتر مهدی هدايتی ، دکتر سعيد ايل بيگی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: فعاليت ورزشی و شرايط هايپوکسی مهمترين عوامل موثر بر عامل رشد اندوتليال عروق (VEGF) می‌باشند. هدف تحقيق حاضر، شناخت

Oxygen Consumption of Elite Distance Runners on an Anti-Gravity Treadmill

David K.P. McNeill, John R. Kline, Hendrick D. de Heer, J. Richard Coast Journal of Sports Science and Medicine Lower body positive pressure (LBPP), or ‘anti-gravity’ treadmills® have become increasingly popular among elite distance runners. However, to date, few studies

اثر تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای قلبی تنفسی در مردان مبتلا به ديابت نوع 2

اکبر قلاوند، 2 سعيد شاکريان، 3 روح اله رضايی *، 4 شهلا حجت ، 5 امير سرشين دانشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انديشه، انديشه، ايران مجله دانشگاه علوم پزشکی البرز زمينه و اهداف: فعاليت بدنی يکی

بررسی اثر مکمل ياری‌توأم ويتامين‌های E و C بر پارامتر‌های چربی خون در سالمندان ساکن شهر اصفهان

مهسا ملک اجمدی، امير منصور علوی نائينی ، ابوالقاسم جزايری ، محمدرضا آقای قزوينی استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: ديس‏ليپيدمی به اختلال در سطوح ترکيب چربی خون از جمله سطح

اثر يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح پلاسمايی کمرين و انسولين در دو گروه موش‌های نر سالم و موش‌های نر مقاوم به انسولين

دکتر رزيتا فتحی *، خانم زهرا مسيبی، دکتر پروانه نظرعلی ، آقای سجاد اصلانی دانشيار دانشگاه مازندران مجله پژوهش در پزشکی سابقه و هدف: کمرين آديپوکاينی جديدی است که در التهاب و توسعه مقاومت به انسولين شرکت دارد. تحقيق حاضر،

نوشيدنی‌های شيرين و خطر چاقی و عوامل خطر قلبی ـ عروقی مرتبط با آن در بزرگسالان تهرانی

هانيه السادات اجتهد1، پونه انگورانی2، دکتر پروين ميرميران *، سعيد صادقيان شريف4 ، دکتر فريدون عزيزی5 1- مرکز تحقيقات چاقی و عادات غذايی، پژوهشکده علوم سلولی-مولکولی غدد و متابوليسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2- انستيتو

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل مجله پزشکی گرگان راديکال‌های آزاد مولکول‌های بی‌ثباتی هستند که در واکنش

بررسی تاثير مصرف جوانهی گندم بر پروفايل ليپيد

نرگس سرشار *، دکتر حسين مختاريان دلويی، دکتر مهدی مشکی، دکتر عصمت آسايی ، دکتر مهدی يعقوبی اول ريابی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: نظر به کنترل ديس ليپيدمی در پيشگيری از بيماريهای قلبی- عروقی و تاکيد بر روش‌های

تاثير 12 هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-1 و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع 2

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده از بافت چربی،می‌توانند در تنظيم سوخت و ساز متابوليکی موثر باشند.هدف از تحقيق،بررسی تاثير