تغذیه

اثر عصاره‌ی آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرايی نر

مريم قاسمی برون *، دکتر مهری غفوريان بروجردنيا، دکتر اکرم آهنگر پور ، وسام کوتی ، زهرا حسن‌زاده نوحی ، مصيب نوری احمدآبادی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: گياه کرفس متعلق به خانواده چتريان دارای مصارف غذايی و دارويی

for admin 3

با سلام. شما به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت هدایت خواهید شد و قادر به واریز مبلغ و دانلود مقالات خواهید بود.  

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ 2محمد علی سمواتی شریف ؛ 3علیرضا خادمی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 3کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و

اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب قبل از يک جلسه ورزش مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل انسانی

سيد مرتضی طيبی1، حميد آقاعلی‌نژاد*، شهريار شفاعی3، رضا قراخانلو1 ، محسن آسوری (تازه های علوم کاربردی ورزش) هدف از تحقيق حاضر اثر مصرف کوتاه‌مدت محلول خوراکی عناب يک هفته قبل از يک وهله تمرين مقاومتی دايره‌ای بر آپوپتوز نوتروفيل در

اثر حفاظتی تمرين همراه با مصرف عصاره هيدروالکلی گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطح فاکتور نروتروفيکی مشتق آستروسيتی ساقه مغز موش های پارکينسونی

ضياء فلاح محمدی، محمد آقاسی ، مرجان احمدی-کرد آسيابی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: عصاره هيدروالکی گل گياه ازگيل ژاپنی غنی از ترکيبات فنلی است. اين مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی 12 هفته تمرين چرخ دوار همراه

آثار يک هفته مکمل‌ياری بی‌تارترات کولين بر تعادل و برخی متغيرهای عملکرد شناختی مردان فعال

حميد اراضی*، کاکو حسينی ، محمد زاهد ابوالحسنی (مجله دانشور) مقدمه و هدف: کولين، پيش‌ساز يکی از مهم‌ترين انتقال‌دهنده‌های عصبی کولينرژيک است که با تحريک رهايش کلسيم از شبکه سارکوپلاسمی، سبب انقباض عضلانی می‌شود. هدف از اين پژوهش، بررسی آثار

نقش تمرين هوازی و مصرف عصاره بنه بر سطوح پروتئين کربونيل، پروتئين شوک گرمايی 70 و گليکوژن بافت کبد موش‌های ديابتی

فاطمه محمدی کاريزنو، مرضيه ثاقب‌جو، محسن فؤادالدينی ، هادی سرير (مجله پزشکی بیرجند) زمينه و هدف: استفاده از گياهان دارويی، به‌عنوان درمان‌های جايگزين سالم و مؤثّر در هايپرگليسمی و مسموميّت کبدی در نظر گرفته می‌شود؛ همچنين با توجه به اثرات

ارتباط امتياز رژيم غذايي کاهنده فشار خون با سندرم متابوليک در زنان

نگار قاسمي فرد، دكترابراهيم فلاحي، فرزانه برک، پروانه صانعي، دكتر عمار حسن زاده کشتلي، دكتر احمدرضا يزدان نيک، دكتر احمد اسماعيل زاده قدمه و هدف: مطالعات اپيدميولوژيک محدودي به بررسي ارتباط بين پيروي از رژيم غذايي كاهنده فشار خون (Dietary

اثر بذر شنبليله و تمرين استقامتی شنا بر سطح گلوکز سرم و آنتی‌اکسيدان‌های بافت قلبی موش‌های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزوسين

خسرو جلالی دهکردی*، غلامرضا شريفی ، سجاد ارشدی زمينه و هدف : افزايش گلوکز و اکسيداسيون آن يکی از دلايل افزايش توليد راديکال‌های آزاد و ايجاد استرس اکسيداتيو است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر تمرين استقامتی شنا و عصاره

اثر مصرف کوتاه‌مدت ويتامين C و E بر شاخص پراکسيداسيون ليپيد و کوفتگی عضلانی تاخيری در بازيکنان حرفه‌ای بسکتبال

علی ربيع نژاد*، حميدرضا جوشقانی، امين فرزانه حصاری، حميد آقا علی نژاد ، مهيار خوشدل زمينه و هدف : فعاليتی که با الگوی حرکتی جديد و يا با شدت زيادی انجام شود؛ اغلب منجر به احساس درد و ناراحتی عضلانی