تغذیه

تاثير مصرف اسيدهای چرب، مواد مغذی و انجام فعاليت جسمانی منظم بر خواص مکانيکی استخوان

محمدرضا نقی‌ئی*، يوسف ابراهيم پور، پيمان درويشی، گيتی ترکمان، محمود مفيد ، مهدی هدايتی سابقه و هدف: هدف اين مطالعه بررسی مقايسه‌ای تاثير مصرف اسيدهای چرب ، مواد مغذی انتخابی (کلسيم ، ويتامينD و بورون) و انجام فعاليت جسمانی منظم

ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست

محبوبه برات پور ، ولی الله دبیدی روشن ، نیلوفر کریمی زمینه و هدف: مطالعات متعددی افزایش التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی سنگین را نشان داده اند، اما اثر مصرف مکمل ضدالتهابی زنجبیل بر سایتوکین های پیش التهابی و شاخص

تغییرات نقطه شکست ضربان قلب و VO2maxزنان فعال: تحت تأثير مکمل دهی کوآنزيم Q10و تمرين هوازی شنا

بهاره جلالوندی*، پريچهر حناچی، پروانه نظرعلی ، سعيد نقيبی زمينه و هدف: در چند سال اخير مطالعاتی در خصوص نقش کوآنزيم Q10 در بهبود عملکرد ورزشی و همچنين سلامت قلب و عروق انجام يافته است. مطالعه حاضر تأثير مکمل دهی

اثر هشت هفته تمرين هوازی به همراه مصرف مکمل خرفه بر شاخص‌های پراکسيدانی و آنتی اکسيدانی در زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محبوبه فکوری جويباری، پروين فرزانگی ، عليرضا براری مقدمه: اثر فعاليت بدنی همراه با مصرف مکمل‌ها بر کاهش اثر راديکال‌های آزاد شده به خوبی شناخته شده نيست. از آنجا که خرفه يکی از غنی‌ترين منبع نباتی امگا-3 و مواد آنتی‌اکسيدانی

اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها

حمید نصری, محمود رفیعیان کوپایی مقدمه: نفروتوکسیسیتی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها به تولید گونه‌های آزاد اکسیژنی (ROS یا Reactive oxygen species) در کلیه نسبت داده شده است. سیر دارای خواص آنتی اکسیدانی است و هدف از این مطالعه، بررسی اثر

اثر مصرف لسيتين در دوران بارداری و شيردهی بر اضطراب و فعاليت حرکتی در زاده‌های نر و ماده يک ماهه

آقا 1سيد مهدی فيروزان1، خانم مژگان ترابی2، دکتر مهناز کسمتی* ، دکتر سيد رضا فاطمی طباطبايی مقدمه: با توجه به نقش سيستم کولينرژيک در رفتارهای اضطرابی و اهميت تغذيه در دوران بارداری و شيردهی بر عملکرد سيستم عصبی فرزندان، هدف

مقايسه‌ی تاثير سه روش تمرين ترکيبی بر مقادير سرمی گرلين و سايتوکاين‌های پيش و ضدالتهابی در بيماران مولتيپل اسکلروزيس (MS)

دکتر محمدرضا کردی، دکتر ليلا انوشه، سارا خداداده، نسرين مقصودی ، بهرام سنگلچی ، دکتر محمد همتی نفر زمينه و هدف: مولتيپل اسکلروزيس يک بيماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی همراه با اتيولوژی ناشناخته است. با توجه به اثرات

تأثير استفاده از مکمل ويتامين E بر وضعيت متابوليک و سطح سرمی ليپوپروتئين a در بيماران ديابتی نوع 2

دکتر مريم رف رف ، بهناز بزيون ، دکتر محمد‌علی سرابچيان ، عبدالرسول صفائيان چکيده زمينه و هدف: ديابت نوع 2 از عوامل خطر مستقل بيماری‌های قلبی- عروقی محسوب می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثير مکمل ويتامين E بر وضعيت

تأثير مصرف مکمل آلفا-ليپوئيک اسيد بر اينترلوکين-6، hs-CRP، فشار خون، شاخص‌های تن‌سنجی و دريافت غذايی در مردان مبتلا به ضايعه نخاعی مزمن

ويدا محمدی، شهريار اقتصادی*، محمد خليلی، شيما جزايری، هوشنگ صابری، سحر کشتکار آقابابايی، حديث صبور، محمود رضا گوهری ، فيروزه قادری سابقه و هدف: آلفا-ليپوئيک اسيد، کوفاکتور کمپلکس‌های چند آنزيمی و ماده‌ای با خاصيت آنتی‌اکسيدانی، سرکوب‌گر اشتها و افزايش دهنده

اثر مصرف توت سياه (شاه توت) بر غلظت سرمی ليپوپروتئين ها، آپوليپو پروتئين‌های A1 وB ، مارکر التهابی hs – CRP و فشار خون در افراد با اختلالات ليپيدی

سحر کشتکار آقابابايی، محمد رضا وفا*، فرزاد شيدفر، محمود رضا گوهری، داوود کاتبی ، ويدا محمدی سابقه و هدف: امروزه بيماری‌های قلبی و عروقی از عمده‌ترين علل مرگ و مير در اکثر جوامع محسوب می‌شوند.‌ ديس ليپيدمی از فاکتورهای خطر