تغذیه

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و ورزش به علت افزايش روند اکسيداسيون سلولی موجب توليد راديکال‌های آزاد و افزايشROS (گونه‌های

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

1 زهرا احمدی* ؛ 2 فهیمه اسفرجانی؛ 3 شهرام لنجان نژادیان 1کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان 2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه اصفهان 3استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان مجله المپیک

تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال

ایمان محسنی ؛ 2عباسعلی گائینی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2استاد دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران مجله علوم غذایی و

اثر عصاره برگ گياه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تيروئيدی در موش صحرايی نر

وسام کوتی، اکرم آهنگرپور، مريم قاسمی برون، سحر صادق نژادی، زهرا عباسی، زيبا شانکی، زهرا حسن زاده نوحی ، مجيد اسدی سامانی مجله پزشکی بابل سابقه و هدف: کرفس گياه دارويی با خاصيت آنتی اکسيدانی و غنی از فلاونوئيد مي

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه2 ، ابراهيم اختری شجاعی3 گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 2- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 3- گروه فيزيولوژی ورزشی، مرکز تحقيقات سل و

اثر توام تمرين هوازی و مصرف عصاره‌ی پسته‌ی وحشی بر بيان پروتئين انتقال‌دهنده گلوکز-4 و گليکوژن عضلانی در موش‌های صحرايی ديابتی

محمود زرع کار1، دکتر مرضيه ثاقب جو*، محسن فوادالدينی ، دکتر مهدی هدايتی 1- بيرجند-انتهای بلوار شهيد آوينی-پرديس دانشگاه بيرجند-دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشيار دانشگاه بيرجند، بيرجند-انتهای بلوار شهيد آوينی-پرديس دانشگاه بيرجند-دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله

تأثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم کوفتگی عضلانی تأخيری را گزارش کرده‌اند. تحقيق حاضر به‌منظور بررسی تأثير مصرف مقادير مختلف

تاثير ترکيبی تمرين هوازی و مصرف β گلوکان جو بر قند خون و نيم رخ ليپيدی زنان مبتلا به ديابت نوع دو

فاطمه مختاری، فهيمه اسفرجانی ، مهدی کارگرفر گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله دیابت و متابویسم مقدمه: فعاليت بدنی به‌همراه رژيم غذايی، پايه‌ای در درمان ديابت در نظر گرفته شده است. بنابراين پيشگيری و درمان ديابت

اثر کاهش فاصله‌های استراحتی بين ست‌های تمرينی به همراه مصرف مکمل کراتين مونوهيدرات بر عملکرد قدرتی و استقامتی زنان تمرين کرده

سحر کمانکش ، راحيل رزاقی مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف از اين مطالعه بررسی پاسخ قدرت و استقامت به تمرين‌های مقاومتی با فواصل استراحتی ثابت و کم‌شونده بين ست‌ها با استفاده از بارگيری دوز پايين کراتين‌ مونوهيدرات در

تأثير برخی از فلاونوئيدها بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز-1

زهرا حميديا، هاشم نيری، غلامعلی نادری، مريم بشتام ، ابوالفضل شکوهی نهرخلجی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: پاراکسوناز-1 آنزيم وابسته به کلسيم می باشد که با HDL باند می گردد و با داشتن قابليت جلوگيری از اکسيداسيون LDL