تغذیه

مصرف عصاره جينکوبيلوبا و تمرين شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرين نکرده

بهناز حاجی رضايی، عليرضا براری * ، آسيه عباسی دلويی 2- استاديار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت الله آملی، آمل، ايران 2- استاديار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت الله آملی، آمل، ايران مجله گیاهان

بررسی اثر مکمل ياری‌توأم ويتامين‌های E و C بر پارامتر‌های چربی خون در سالمندان ساکن شهر اصفهان

مهسا ملک اجمدی، امير منصور علوی نائينی ، ابوالقاسم جزايری ، محمدرضا آقای قزوينی استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: ديس‏ليپيدمی به اختلال در سطوح ترکيب چربی خون از جمله سطح

بررسی تأثير مکمل‌ياری با کراتين بر حافظه، يادگيری و آپوپتوز بعد از تزريق بتاآميلوئيد در موش‌های صحرايی نر ويستار

مالک علی محمدی، حميده پيشوا ، محمدرضا اشراقيان ، محمدرضا زرين دست استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: با توجه به تأثير مثبت کراتين بر عملکرد شناختی در افراد سالم، اين

نوشيدنی‌های شيرين و خطر چاقی و عوامل خطر قلبی ـ عروقی مرتبط با آن در بزرگسالان تهرانی

هانيه السادات اجتهد1، پونه انگورانی2، دکتر پروين ميرميران *، سعيد صادقيان شريف4 ، دکتر فريدون عزيزی5 1- مرکز تحقيقات چاقی و عادات غذايی، پژوهشکده علوم سلولی-مولکولی غدد و متابوليسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2- انستيتو

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل مجله پزشکی گرگان راديکال‌های آزاد مولکول‌های بی‌ثباتی هستند که در واکنش

تاثير مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر برخی شاخص‌های سرمی آسيب عضلانی متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی

مهدی چنگيزی ، محسن ابراهيمی ، محسن آوندی مجله کومش سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزيم Q10 بر غلظت کراتين‌کيناز ( CK ) و لاکتات دهيدروژناز ( LDH ) متعاقب يک جلسه فعاليت

تأثير مصرف مکمل سير بر عملکرد هوازی مردان غير ورزشکار

بهزاد ساکی ، مجتبی پايدار اردکانی، زهرا امرايی ، امين صالحی ابرقويی مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: تمرين استقامتی طولانی مدت شاخص‌های رئولوژی را هنگام استراحت و فعاليت ورزشی بهبود می‌بخشد. افزايش سياليت خون با مصرف

تأثير مکمل‌های پروتئين وی و کراتين بر شاخص‌های آمادگی جسمانی، سرعت و هيپرتروفی عضلانی در مردان تمرين نکرده طی يک دوره تمرين مقاومتی

قدير ذهبی مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: در مورد تأثير دو مکمل پروتئين و کراتين به همراه تمرين مقاومتی بر ترکيب فاکتورهای آمادگی جسمانی، سرعت، قدرت و هايپرتروفی عضله در مردان جوان تمرين نکرده مطالعات

اثر مصرف يک وعده مکمل گلوتامين بر شاخص‌های آسيب عضلانی پس از فعاليت مقاومتی برون‌گرا

آزاده نجارزاده1، هادی عطارد *، حسن مظفری خسروی1، علی دهقانی1 ، فواد عسجدی3 1- يزد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی ، پرديس بين الملل،گروه تغذيه دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تغذيه، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد، ايران، يزد دانشگاه علوم

بررسی تاثير مصرف جوانهی گندم بر پروفايل ليپيد

نرگس سرشار *، دکتر حسين مختاريان دلويی، دکتر مهدی مشکی، دکتر عصمت آسايی ، دکتر مهدی يعقوبی اول ريابی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: نظر به کنترل ديس ليپيدمی در پيشگيری از بيماريهای قلبی- عروقی و تاکيد بر روش‌های