متابولیسم و بیوشیمی

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن CTRP15 عضلانی و انتقال‌دهنده‌های اسید چرب آدیپوسیت‌ها در موش‌های صحرایی نژاد ویستار

حامد برزگر1؛ علی اکبرنژاد2؛ رحمان سوری 2؛ زهره مظاهری3؛ فاطمه شب خیز2؛ الهام وسدی4؛ کیا رنجبر5 1دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران 3استادیار علوم تشریح، دانشگاه تربیت مدرس 4استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود 5دکتری فیزیولوژی

مقایسة پاسخ‌ برخی هورمون‌های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان

راحله امیری 1؛ فهیمه اسفرجانی2؛ سید محمد مرندی3 1کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان 3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسة پاسخ برخی هورمون‌های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت‌های

تأثیر مکمل‌دهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین‌ SIRT1 و PGC-1α عضلة اسکلتی و UCP-1 بافت چربی زیرپوستی موش‌های صحرایی نر

هادی زاهدی 1؛ مقصود پیری2؛ مهدی هدایتی3؛ عسل رجاییان4؛ مسعود نصیری5 1دکتری بیوشیمی‌ و متابولیسم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز 2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز 3دانشیار بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 4کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، نام دانشگاه

پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل‌های مختلف فعالیت مقاومتی

سجاد احمدی زاد 1؛ آزاده موحدی مقدم2؛ زهرا جمشیدی2؛ داور رضایی منش3 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 2کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 3استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر

اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار

علی گرزی 1؛ سمانه اکرادی2؛ احمد رحمانی3 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه زنجان 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه زنجان 3استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه زنجان مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر سطوح آنزیم

مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق

کیوان حجازی ، سیدرضا عطارزاده حسینی* 1، مهرداد فتحی ، محمد مسافری ضیاءالدینی ، مهدیه زعیمی مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : سنتز پروتئین جفت نشده نوع یک (Uncoupling Protein 1: UCP-1) در بافت چربی نقش مهمی در ایجاد

Moderate aerobic exercise training decreases middle-aged induced pathologic cardiac hypertrophy by improving Klotho expression, MAPK signaling pathway and oxidative stress status in Wistar rats

 Behrouz Baghaiee 1; Pouran Karimi1; Marefat Siahkouhian2; Linda S Pescatello3 The Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS) Objective(s): This study aimed to investigate the effect of aerobic training on serum levels of Klotho, cardiac tissue levels of H2O2 and

تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای اضافه‌وزن

مریم باقری نیا ، بهرام عابدی* مقدمه: نورون‌های اورکسین در پاسخ به استرس موجب برانگیختن و رفتار انگیزه می‌شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای

اثرات تعاملی تمرین استقامتی و ژل آلوئه ورا بر آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز موش‌های صحرایی دیابتی

علی حسینی* ، مهسا نظافت آبسردی ، سعیده شادمهری ، امیدرضا صالحی ، هما حاجی صادقی مجله یافته مقدمه: فعالیت ورزشی و تغذیه دو رکن اساسی کنترل سطوح افزایش یافته آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در بیماری دیابت

تأثیر هشت هفته فعالیت استقامتی بر بیان ژن‌های‌ فاکتور افزایش‌دهنده مایوسیت-2 و هیستون داستیلاز4 عضلات اسکلتی کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر ویستار

فرید بهرامی ، محمد فتحی* ، حسن احمدوند ، ناصر پژوهی مجله یافته مقدمه: عضلات اسکلتی از تارهایی با انقباضات مختلف تشکیل‌ شده‌اند که به‌ طور عمده به تارهای کند انقباض و تند انقباض تقسیم می‌شوند. هدف از این پژوهش