متابولیسم و بیوشیمی

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر 1 ؛ محسن دهباشی2 ؛ بهاره کتابدار3 1دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و سنگین بر ترکیب بدنی، میزان اشتها و مقادیر برخی هورمونهای مرتبط در زنان دارای اضافه وزن و چاق

اعظم ملانوروزی، دکتر محمد رضا حامدی نیا ، دکتر رویا عسگری مجله عدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: هدف کلی این پژوهش مقایسه‌ی تاثیر 12 هفته تمرین ورزشی با شدت متوسط و سنگین و یافتن شدت بهینه برای کاهش

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و انسولین کودکان دارای اضافه وزن

عبدالرضا کاظمی1، مسعود رحمتی *، فهیمه اسکندری3 ، سیدجلال طاهرآبادی4 1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه

تاثیر8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز برپروتئین شوک حرارتی (HSP72) زنان چاق دیابتی نوع 2

مریم ایزدی قهفرخی *، محمد فرامرزی ، مهدی مقرنسی مجله ارمفان دانش زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز بر HSP72 زنان چاق دیابتی نوع2بود. مواد و روش ها:35 زن

تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

رحمان سوری *، محمدرضا اسد، زهره براهویی جمار ، نجمه رضائیان دانشیار دانشگاه تهران مجله فیض سابقه و هدف: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از بافت چربی است که در بهبود حساسیت انسولینی نقش دارد. هدف از این مطالعه،

تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق

امیرحسین پازکی *، سیروس چوبینه ، علی اکبرنژاد کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که چاقی سبب التهاب مزمن می‌گردد. کمرین آدیپوکاین جدیدی است که با

اثر حاد تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر لپتین سرم و شاخص مقاومت انسولین در مردان غیر فعال

بهرام عابدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات مجله یافته مقدمه: مقاومت لپتین یکی از موثرترین فاکتورهای هایپر انسولینیمیا است و در نهایت فقدان تحمل گلوکز در اضافه وزن مرتبط با بیماری ها می شود. بنابراین هدف از این تحقیق

اثر 8 هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق

غفور غفاری *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، صابر ساعدموچشی کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند مجله پزشکی ایلام مقدمه: بیماری­ های قلبی-عروقی به ویژه آترواسکلروز از علل اصلی

تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین

علی محمدی منش، حسن مظفری خسروی ، علی اصغر وحیدی نیا، سعید دعائی ، ایرج صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه و هدف: انتخاب جانشین هایی مناسب در برنامه غذایی بیماران دیابتی یکی از راهبردهای

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کلسیم بر سطح هورمون آنتی مولرین و برخی از شاخص‌های متابولیکی مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عباس صارمی 1 ؛ محدثه سادات یعقوبی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. مجله زنان مامائی و نازائی ایران مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یکی