متابولیسم و بیوشیمی

اثر يک جلسه فعاليت مقاومتی بر بيان ژن‌های NT-3 و TrkC در عضله سولئوس موش‌های صحرايی

رسول اسلامی *، رضا قراخانلو، عبدالرضا کاظمی ، راضيه دباغ زاده دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : عضله اسکلتی چندين نروتروفين و گيرنده‌هايشان را بيان می‌کند

مقايسه تاثير فعاليت ترکيبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولينی-1 دختران نابالغ غير ورزشکار

رامين اميرساسان *، وحيد ساری صراف، طاهره پورقلی ، مصطفی آرمان‌فر مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: اثرات آنابوليک فعاليت ورزشی در کودکان و نوجوانان به‌واسطه هورمون رشد (GH) و عوامل رشد شبه انسولينی (IGF-I) روی می‌دهند. مطالعه حاضر به

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل ياری ترکيب های پلی فنولی در کاهش عوامل خطرزای قلبی عروقی وجود دارد. در

اثر يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح پلاسمايی کمرين و انسولين در دو گروه موش‌های نر سالم و موش‌های نر مقاوم به انسولين

دکتر رزيتا فتحی *، خانم زهرا مسيبی، دکتر پروانه نظرعلی ، آقای سجاد اصلانی دانشيار دانشگاه مازندران مجله پژوهش در پزشکی سابقه و هدف: کمرين آديپوکاينی جديدی است که در التهاب و توسعه مقاومت به انسولين شرکت دارد. تحقيق حاضر،

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل مجله پزشکی گرگان راديکال‌های آزاد مولکول‌های بی‌ثباتی هستند که در واکنش

اثر 12 هفته فعاليت ورزشی بر تغييرات ظرفيت هوازی و گلوکز خون مردان چاق

مجتبی ايزدی *، مسعود حاج رسولی، فاطمه کيانی، داوود خورشيدی ، حسين دوعلی مربی، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : مکانيسم‌های مولکولی ارتباط بين ظرفيت هوازی

تأثير 10 هفته تمرين مقاومتی بر سطوح سرمی نسفاتين-1 و شاخص مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع دو

آسيه تاجی طبس ، مهدی مقرنسی مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: نسفاتين-1 آديپوکاينی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظيم عملکرد انسولين و متابوليسم گلوکز شرکت دارد. هدف تحقيق حاضر، بررسی تأثير 10 هفته تمرين

تاثير 12 هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-1 و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع 2

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده از بافت چربی،می‌توانند در تنظيم سوخت و ساز متابوليکی موثر باشند.هدف از تحقيق،بررسی تاثير

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند گرلين و ابستاتين می‌شود. مطالعات در باره اثر برنامه تمرينی بر گرلين و ابستاتين

اثر 6 هفته تمرين مقاومتی بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلانی درمردان غير ورزشکار

خليل اله مُنيخ *، مجيد کاشف، احمد آزاد ، آقاعلی قاسم نيان مجله افق دانش زمينه و هدف:: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن و مصرف انرژی مرتبط است و تحت تاثير تمرينات ورزشی قرار می‌گيرد. هدف از