متابولیسم و بیوشیمی

تأثیر دو شیوۀ تمرین مقاومتی و بی‌تمرینی بر سطوح سرمی میوستاتین، کورتیزول، تستوسترون و قدرت عضلات مردان غیرورزشکار

1 مختار عسکرپور کبیر ؛ 2 محمد رضا کردی؛ 3 فاطمه شب خیز 1کارشناس‌ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 3استادیار گروه فیزیولوژی

آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

1 الله یار عرب مومنی ؛ 2 حمید محبی؛ 3 فرهاد رحمانی نیا؛ 4 احمد ریاسی 1دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه

تغییرپذیری فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آنها با نیمرخ چربی‌های بدن در افراد فعال و غیرفعال

1 مجید کاشف؛ 2 میثم شعبانی نیا ؛ 3 سارا زارع کاریزک 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شوشتر 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران نشریه علوم

تأثیر دو شیوۀ تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح آپلین پلاسمایی و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی دختران دچار اضافه‌وزن و چاق

1 رضوانه گلدوی؛ 2 مهدی مقرنسی 1دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان نشریع علوم زیستی ورزشی هدف این پژوهش، بررسی اثر دو شیوۀ تمرین استقامتی

تأثیر تمرین ترکیبی (مقاومتی – استقامتی) بر مقادیر استراحتی رتینول متصل به پروتئین 4 ( (RBP4)و مقاومت به انسولین مردان میانسال چاق

1 رحمان سوری؛ 2 علی اصغر رواسی؛ 3 محمدرضا دارابی 1دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران 2استاد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران 3کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران نشریه علوم زیستی ورزشی هدف از این تحقیق، بررسی

اثر يک دوره هشت هفته ای تمرين هوازی- مقاومتی به همراه استروژن‏درمانی جايگزينی بر ميزان چربی احشايی و فاکتورهای خطر قلبی- عروقی در موش صحرايی اوارکتومی شده

آمنه پوررحيم قورقچی *، پروين بابائی، ارسلان دميرچی، بهرام سلطانی ، سمانه قربانی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: چا قی و افزايش چربی احشايی پس از يائسگی، با تغييرات نامطلوب پروفايل ليپيد، سندروم متابوليک و بيماری‏های قلبی- عروقی همراه

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-1 و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

فائزه ناصرخانی ؛ 2 محمد حسین رضوانی؛ 3 ناهید توفان 1دانشگاه شاهرود 2استادیار دانشگاه شاهرود 3پزشک عمومی-دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون، تمرینی مفید و مؤثر برای

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-1 و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ 2 رضوانه گلدوی 1دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی امنتین-1، آدیپوکاینی است که در بافت چربی احشایی

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار

عباس فروغی ؛ محسن ابراهیمی؛ مهدی چنگیزی دانشگاه سمنان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار بود. به این

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

لاله باقری؛ 2 محمد فرامرزی ؛ 3 ابراهیم بنی طالبی؛ 2 اکبر اعظمیان جزی 1دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد 2دانشیار دانشگاه شهرکرد 3استادیار دانشگاه شهرکرد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش، تعیین تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح