متابولیسم و بیوشیمی

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی 1 ؛ حمید رجبی2 ؛ کامران قائدی3 ؛ سید محمد مرندی4 ؛ زهرا اسدی سامانی5 ؛ فاطمه کاظمی نسب6 1استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان 2دانشیار دانشکده علوم ور زشی دانشگاه خوارزمی تهران 3دانشیار گروه زیست

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد1 ؛ سعید علیپور پارسا2 ؛ رویا ذکری 3 ؛ سعید دباغ نیکوخصلت4 ؛ هادی ابراهیمی5 1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 2استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3دانشگاه تبریز 4استادیار دانشگاه تبریز 5استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجله فیزیولوژی

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی 1 ؛ اصغر توفیقی2 ؛ غفور غفاری3 1کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه 2استادیار دانشگاه ارومیه 3کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین‌های مثبت و

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه1 ؛ زهرا سرلک2 ؛ سمانه فراحتی2 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش تعیین تأثیر

مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده

هادی روحانی 1 ؛ سید صالح صفری موسوی2 ؛ سمیرا غلامیان3 ؛ اسماعیل فرزانه4 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی،

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

کریم آزالی علمداری 1 ؛ هادی روحانی2 1استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این تحقیق بررسی سازگاری های سوخت و سازی، هورمونی و

تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

ایمان زکوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق بود. این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. تعداد 30

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح 1-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال

هلاله شافعی 1 ؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی2 1دانشگاه کردستان 2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی را بر سطوح sICAM-1 و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال بررسی

اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

سید علیرضا حسینی کاخک1 ؛ هما خالق زاده 2 ؛ محسن نعمتی3 ؛ محمد رضا حامدی نیا4 1دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری 2کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری 3دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4استاد دانشگاه حکیم سبزواری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از

تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن

محمداسماعیل افضل پور 1 ؛ مجتبی میری2 ؛ علی ثقه الاسلامی3 ؛ رضا اصحاب یمین4 1بیرجند 2دبیر آموزش و پرورش خراسان جنوبی 3دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند 4دکترای تخصصی آناتومیکال کلینیکال پاتولوژی مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف بررسی