متابولیسم و بیوشیمی

پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

ندا سلیمی1؛ پروانه نظرعلی 2؛ وحید تادیبیorcid 3؛ رستم علی زاده4 1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 2دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 3دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت

اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

شهرام محمدی 1؛ حمید رجبی2؛ پژمان معتمدی3؛ ندا خالدی4؛ مهسا عبدالهی5 1دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران 2استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران 3استادیار،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران 4استادیار،دانشکده تربیت

تغییرات مقاومت به انسولین و رزیستین سرمی بعد از ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید در مردان دارای اضافه وزن و چاق

شاهین ریاحی ملایری؛ محمد امین ساعی2 1استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران 2دانشجوی دکتری،دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران نشریه پژوهش

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت هورمون‌های پپتیدهای دهلیزی و مغزی دانشجویان پسر

مهدی پیروز email 1؛ یونس خادمی2؛ سید علی حسینی3؛ حیدر عبادی اصل4 1استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر

اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض‌های شدید عضلانی در دختران ورزشکار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مهسا صداقت* 1، محمد رشیدی2 1- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، مربی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران ، 2- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران چکیده زمینه و هدف: کراتین

اثر 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در زنان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

محمدرضا حامدی نیا1، زینب فیروزه* 2، امیرحسین حقیقی3 ، سعید رمضانی4 1- استاد فیزیولوژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2- دﻛﺘﺮی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران ، 3-

Salivary IL-1ß as an Objective Measure for Fatigue in Multiple Sclerosis?

Katrin Hanken,1 Carina Sander,2,3 Lara Qaiser,2 Hans-Peter Schlake,3 Andreas Kastrup,1 Michael Haupts,4,5 Paul Eling,6 and Helmut Hildebrandt1 Front Neurol Background: The causes of fatigue in multiple sclerosis (MS) and other inflammatory disorders are not well understood. One possible cause that

اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک

احسان اصغری ۱، امیر رشیدلمیر۲ ، سیدرضا عطار زاده حسینی۲ ، مهتاب معطمی۲ ۱- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی ، ۲- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی مجله پزشکی نیشابور فعالیت مقاومتی از جمله روش‌‌های تمرینی است که می‌‌تواند

تأثیر تمرین هوازی ومصرف مکمل آهن همراه با ویتامین C بر شاخص‌های آهن خون زنان فعال

معصومه حسینی ، معصومه عزیزپور، عبدالرسول دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران مجله ابن سینا چکیده مقدمه: دفع آهن در فعالیت‌های ورزشی و به هنگام قاعدگی افزایش می‌یابد. مصرف مکمل آهن همراه با ویتامین

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و روزه داری بر میزان برداشت کراتینین و فیلتراسیون گلومرولی در زنان غیرفعال با چاقی شکمی

آمنه محمدی، محمود نیک‌سرشت ، مهناز امیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه فیزیولوژی ورزشی، ایلام، ایران مجله این سینا چکیده مقدمه‌: چاقی شکمی با خطر افزایش آلبومین مرتبط است که زمینه اصلی کاهش عملکرد کلیوی است. هدف از این