سالمندان

تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

حبيب حيدری*، فريبا بلورچی، فريده يغمايی، نويده نصيری ، سعيد حمدزاده (پرستاری داخلی و جراحی)زمينه و هدف: پرفشاری خون مهم‌ترين عامل خطرزای بيماری‌های قلبی- عروقی در سالمندان می‌باشد. اين پژوهش با هدف تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون

تاثير دو شيوه ی تمرين هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی مردان سالمند

مجتبی کاشفی*، رسول حمايت طلب ، داوود حومنيان (مجله پزشکی جهرم) اهداف: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعيين تاثير دو شيوه‌ی تمرين هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان مرد غيرفعال بود. مواد و روش‌ها: تعداد 37 نفر از

ارتباط بين شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

سيدرضا حسينی(MD)، پروين سجادی(MSc)، سحر جمالی(MD)، ، حاجی قربان نورالدينی(MD)،، رضا قديمی(PhD)، ، علی بيژنی(MD) (مجله پزشکی بابل) سابقه و هدف: پوکی استخوان و چاقی مشکل بزرگ جهانی محسوب می شوند که شيوع آنها نيز در حال افزايش است. چاقی

تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی بر سطوح Adiponectin سرمی در مردان سالمند دارای اضافه وزن

جبار بشیری زمينه و اهداف: اضافه وزن و چاقي یکی از مهمترين مشکلات سلامتي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه می¬باشد. بافت چربی محل تولید آدیپوکاین هایی است که در تنظیم متابولیسم گلوکز نقش دارند.هدف مطالعه‌ي حاضر، تعيين

تأثير8 هفته تمرين هوازی بر ميزان تغييرات اُمنتين‌ـ1،مقاومت به انسولين،CRPو نيمرخ ليپيدی در زنان سالمنداضافه وزن و چاق

مهدی نمازی زاده* ، خسرو جلالی دهکردی هدف ازاين پژوهش،بررسياثر8 هفته تمرين هوازی بر ميزان تغييرات امنتين‌ـ1،مقاومت به انسولين،CRP و نيمرخ ليپيدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق بود. 30 زن سالمند به‌صورت تصادفی به دو گروه هوازی و

بررسی کيفيت زندگی زنان سالمند

داود حکمت پو، فرزانه جهانی* ، فاطمه بهزادی زمينه و هدف: روند رو به افزايش جمعيت سالمندي ايران و همراه بودن پديده سالمندی با بروز اختلالات جسمی و روحی ضرورت تعيين کيفيت زندگی اين قشر را افزايش داده است. کيفيت

تأثير هشت هفته تمرين در آب بر تعادل ايستای جانبازان با قطع عضو يکطرفه اندام تحتانی

يعقوب مرادی، ناصر بهپور، سعيد قايينی ، پرستو شمسه‌کهن زمينه و هدف: قطع عضو يکی از شايعترين ناتوانی‌های حرکتی است که باعث ناتوانی پايدار در افراد می‌شود. نقص در عملکرد تعادلی يکی از عوارض قطع عضو می‌باشد. هدف از انجام

تاثير تمرين ورزشی اوروفارنکس- لينگولا در درمان خرو‌پف اوليه

دکتر شادمان نعمتی، دکتر عبد‌الرحيم کوشا، دکتر هوشنگ گرامی، دکتر سولماز خراسانی‌مقدم، دکتر سهيل سلطانی‌پور ، فاطمه ستوا ، فتانه بخشی مقدمه: خروپف اوليه جزئی از اختلال تنفسی خواب محسوب می‌شود که درمان‌های پيشنهادی آن با نتايج کمتر از انتظار

بررسي تأثير تمرين‌های Neurofeedback بر ثبات وضعيتي و خطر سقوط بيماران مبتلا به Parkinson

عاطفه آذرپيکان, حميدرضا طاهري تربتی, مهدی سهرابی مقدمه: با پيشروي بيماري پارکينسون، عوارض ناخواسته‌اي همچون نقص تعادل، کيفيت زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. شواهد نشان داده‌اند که برنامه‌هاي مکمل فرایند درمان همچون فيزيوتراپي با وجود کاهش عوارض ناخواسته،

بررسی سقوط در سالمندان

ابراهیم گلمکانی, محمدرضا یوسفی, محبوبه طباطبایی چهر, فرزانه قانعی زارع,  لیلی موید, ابراهیم حسن زاده,  حامد مرتضوی زمینه و هدف: سقوط یکی از مشکلات شایع و جدی در میان سالمندان است که باعث معلولیت و وابستگی سالمندان و افزایش مرگ