سالمندان

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند گرلين و ابستاتين می‌شود. مطالعات در باره اثر برنامه تمرينی بر گرلين و ابستاتين

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، بيلی روبين تام و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال

مهدی قهرمانی مقدم * ، کيوان حجازی مجله افق دانش اهداف:مطالعات متعدد نشان داده اندکه افزايش سطوح CRP، اسيداوريک و بيلی روبين تام سرمی با افزايش خطربروزبيماری عروق کرونر همراه است. هدف اين تحقيق بررسی تأثير هشت هفته تمرين هوازی

تاثير ورزش و فعاليت بدنی روی زمان واکنش و پاسخ سالمندان

آقای عبدالرحمن خضری*، دکتر الهه عرب عامری، دکتر رسول حمايت طلب ، خانم روناک ابراهيمی کارشناس ارشد دانشگاه تهران مجله سالمندی ایران هدف: فعاليت‌‌‌های بدنی تأثيرزيادی برارتقای عملکرد حرکتی و شناختی سالمندان دارد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسی تأثير

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، ورزش و محدوديت کالری تغيير می کند. مطالعات علمی نيمرخ تغييرات و پاسخ هورمون

بررسی تاثير مکمل روغن ماهی بر کيفيت زندگی در زنان ميان سال يائسه

راضيه مقدم*، فاطمه رستم خانی ، سيده سوسن رئوفی کلاچايه مجله طب مکمل مقدمه: ميان سالی کيفيت زندگی را تحت تاثير قرار می دهد. گرگرفتگی شکايت اصلی اين دوره سنی می باشد. اين حالت مي‏تواند احساس خوب و سالم بودن

تأثير تمرين تناوبی بر ظرفيت اکسيداتيو و گليکوليتيک عضلات اسکلتی موش‌های صحرايی نر پير و جوان

الله يار عرب مومنی*، حميد محبی، فرهاد رحمانی نيا، احمد رياسی ، محمد مرندی مجله پزشکی یزد مقدمه: هر نوع پروتکل تمرينی آثار خاصی بر فيزيولوژی بدن دارد. با توجه به هدف از برنامه تمرينی و شرايط گروه‌های تحت تمرين

اثر فعاليت مقاومتی بر شاخص‌های آسيب اکسايشی در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی

بهمن ميرزايی*، فرهاد رحمانی نيا، امير رشيدلمير ، مهدی قهرمانی مقدم مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير فعاليت مقاومتی بر پراکسيداسيون ليپيد و آسيب DNA در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی بود. 8

تأثير تمرين ويبريشن و مکمل‌سازی کراتين بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

مصطفی رحيمی ، رباب صحاف ، علی صمدی ، فرشته قراط ، نورالدين کريمی *، سمانه ميرزايی ، مصطفی قلی صابريان علوم پزشکی سبزوار زمينه و هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسی تأثير کوتاه‌مدت تمرين ويبريشن همراه با مکمل‌سازی

تأثير تمرين هوازی بر سطوح اينترلوکين 18 و پروتئين واکنش گر C در مردان سالمند

بيژن کبير، فرزانه تقيان ، کيهان قطره سامانی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: روند رو به رشد جمعيت سالمندان، بی تحرکی و افزايش خطر ابتلا به بيماری های قلبی- عروقی از مشکلات جامعه امروز است. اينترلوکين 18 و

تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

حبيب حيدری*، فريبا بلورچی، فريده يغمايی، نويده نصيری ، سعيد حمدزاده (پرستاری داخلی و جراحی)زمينه و هدف: پرفشاری خون مهم‌ترين عامل خطرزای بيماری‌های قلبی- عروقی در سالمندان می‌باشد. اين پژوهش با هدف تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون