سالمندان

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، ورزش و محدوديت کالری تغيير می کند. مطالعات علمی نيمرخ تغييرات و پاسخ هورمون

بررسی تاثير مکمل روغن ماهی بر کيفيت زندگی در زنان ميان سال يائسه

راضيه مقدم*، فاطمه رستم خانی ، سيده سوسن رئوفی کلاچايه مجله طب مکمل مقدمه: ميان سالی کيفيت زندگی را تحت تاثير قرار می دهد. گرگرفتگی شکايت اصلی اين دوره سنی می باشد. اين حالت مي‏تواند احساس خوب و سالم بودن

تأثير تمرين تناوبی بر ظرفيت اکسيداتيو و گليکوليتيک عضلات اسکلتی موش‌های صحرايی نر پير و جوان

الله يار عرب مومنی*، حميد محبی، فرهاد رحمانی نيا، احمد رياسی ، محمد مرندی مجله پزشکی یزد مقدمه: هر نوع پروتکل تمرينی آثار خاصی بر فيزيولوژی بدن دارد. با توجه به هدف از برنامه تمرينی و شرايط گروه‌های تحت تمرين

اثر فعاليت مقاومتی بر شاخص‌های آسيب اکسايشی در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی

بهمن ميرزايی*، فرهاد رحمانی نيا، امير رشيدلمير ، مهدی قهرمانی مقدم مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير فعاليت مقاومتی بر پراکسيداسيون ليپيد و آسيب DNA در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی بود. 8

تأثير تمرين ويبريشن و مکمل‌سازی کراتين بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

مصطفی رحيمی ، رباب صحاف ، علی صمدی ، فرشته قراط ، نورالدين کريمی *، سمانه ميرزايی ، مصطفی قلی صابريان علوم پزشکی سبزوار زمينه و هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسی تأثير کوتاه‌مدت تمرين ويبريشن همراه با مکمل‌سازی

تأثير تمرين هوازی بر سطوح اينترلوکين 18 و پروتئين واکنش گر C در مردان سالمند

بيژن کبير، فرزانه تقيان ، کيهان قطره سامانی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: روند رو به رشد جمعيت سالمندان، بی تحرکی و افزايش خطر ابتلا به بيماری های قلبی- عروقی از مشکلات جامعه امروز است. اينترلوکين 18 و

تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

حبيب حيدری*، فريبا بلورچی، فريده يغمايی، نويده نصيری ، سعيد حمدزاده (پرستاری داخلی و جراحی)زمينه و هدف: پرفشاری خون مهم‌ترين عامل خطرزای بيماری‌های قلبی- عروقی در سالمندان می‌باشد. اين پژوهش با هدف تأثير ورزش هوازی کوتاه مدت بر فشار خون

تاثير دو شيوه ی تمرين هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی مردان سالمند

مجتبی کاشفی*، رسول حمايت طلب ، داوود حومنيان (مجله پزشکی جهرم) اهداف: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعيين تاثير دو شيوه‌ی تمرين هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان مرد غيرفعال بود. مواد و روش‌ها: تعداد 37 نفر از

ارتباط بين شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

سيدرضا حسينی(MD)، پروين سجادی(MSc)، سحر جمالی(MD)، ، حاجی قربان نورالدينی(MD)،، رضا قديمی(PhD)، ، علی بيژنی(MD) (مجله پزشکی بابل) سابقه و هدف: پوکی استخوان و چاقی مشکل بزرگ جهانی محسوب می شوند که شيوع آنها نيز در حال افزايش است. چاقی

تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی بر سطوح Adiponectin سرمی در مردان سالمند دارای اضافه وزن

جبار بشیری زمينه و اهداف: اضافه وزن و چاقي یکی از مهمترين مشکلات سلامتي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه می¬باشد. بافت چربی محل تولید آدیپوکاین هایی است که در تنظیم متابولیسم گلوکز نقش دارند.هدف مطالعه‌ي حاضر، تعيين