سالمندان

تاثير سه شيوه تمرين ترکيبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دکتر ابراهيم بنی طالبی ، علی حسين زاده، زهرا مردان پور شهرکردی ، دکتر صادق امانی شلمزاری مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: هدف اصلی از انجام اين مطالعه، مقايسه تاثير سه شيوه تمرين ترکيبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

مجتبی صالح پور ؛ 2 مریم نورشاهی؛ 3 فریبا خداقلی؛ 4 حمید رجبی 1دانشجوی دکترا شهید بهشتی 2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 3دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4دانشیار دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی پیوندگاه عصب ـ

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان

تاثير تمرين منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

صابر ساعدموپشی *، دکتر لطف ا. . ساعدموچشی، محمد رضا الموری ، غفور غفاری مجله پزشکی کردستان مقدمه: بيماری‌های قلبی- عروقی به‌خصوص آترواسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و مير در سطح جهان هستند که شيوع آنها در ايران

مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند

1 پریا دشتی ؛ 2 محمد شبانی؛ 3 مهتاب معظمی 1کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران. 2استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل مجله پزشکی گرگان راديکال‌های آزاد مولکول‌های بی‌ثباتی هستند که در واکنش

تاثير 12 هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-1 و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع 2

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده از بافت چربی،می‌توانند در تنظيم سوخت و ساز متابوليکی موثر باشند.هدف از تحقيق،بررسی تاثير

اثر تمرينات پيلاتس بر مقادير پلاسمايی گرلين و ابستاتين در مردان سالمند چاق

ايمان زکوی ، اقبال زکوی ، فرزانه تقيان مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون‌های اشتهاآور مانند گرلين و ابستاتين می‌شود. مطالعات در باره اثر برنامه تمرينی بر گرلين و ابستاتين

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، بيلی روبين تام و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال

مهدی قهرمانی مقدم * ، کيوان حجازی مجله افق دانش اهداف:مطالعات متعدد نشان داده اندکه افزايش سطوح CRP، اسيداوريک و بيلی روبين تام سرمی با افزايش خطربروزبيماری عروق کرونر همراه است. هدف اين تحقيق بررسی تأثير هشت هفته تمرين هوازی

تاثير ورزش و فعاليت بدنی روی زمان واکنش و پاسخ سالمندان

آقای عبدالرحمن خضری*، دکتر الهه عرب عامری، دکتر رسول حمايت طلب ، خانم روناک ابراهيمی کارشناس ارشد دانشگاه تهران مجله سالمندی ایران هدف: فعاليت‌‌‌های بدنی تأثيرزيادی برارتقای عملکرد حرکتی و شناختی سالمندان دارد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسی تأثير