زنان

تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

زهرا زارع؛ 2ناهید گلمکانی ؛ 3نیره خادم؛ 4حسین شاره؛ 5محمدتقی شاکری(مجله زنان و مامایی) مقدمه: مشکلات جنسی تجربه شده توسط زنان نخست زا ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی آنان شود. کاهش قدرت عضلات کف لگن بعد از زایمان، از

تأثير تمرين‌های مقاومتی مرکزی بر شاخص‌های ريوی زنان چاق مبتلا به ديابت نوع 2

رحيمه مهدی‌زاده*، نسرين رضويان‌زاده ، سارا حاصلی (دانشور) مقدمه و هدف: ضعف عضلات کمربند لگنی و عضلات تنفسی و افزايش قند خون با کاهش ظرفيت-های ريه ارتباط‌دارد؛ ازاين‌رو هدف از انجام اين تحقيق، بررسی تأثير تقويت عضلات مرکزی بر عملکرد

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر اضطراب زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محسن تقدسی، ندا ميرباقر*، مريم ترابيان ، پريسا صداقتی (مجله طب مکمل) مقدمه : بر اساس تحقيقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با توجه به فراوانی بالای اضطراب در بيماران ديابتی، اين مطالعه با هدف بررسی

مقايسه فعاليت جسمانی در زنان مبتلا و غيرمبتلا به ليوميوم رحمی

سهيلا بانی، شيرين حسن‌پور، سولماز جلالی چايچی، حسين ابراهيمی ، مهرانگيز ابراهيمی ممقانی (مجله پرستاری ارومیه) پيش‌زمينه و هدف: ليوميوم رحمی شايع‌ترين تومور خوش خيم رحمی می‌باشد که سبب مشکلات زيادی برای زنان ازجمله خونريزی‌های رحمی می‌شود. درمان طبی اين

تاثير دو شدت مختلف فعاليت بدنی بر سطوح پلاسمايی آديپونکتين و رزيستين دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن

بابک داوودی*، شيرين زيلايی بوری، اکرم آهنگرپور، مريم زيلايی بوری زمينه و هدف: فعاليت بدنی و اضافه وزن هر دو همئوستاز بدن را دست خوش تغيير می‌سازند. بدين منظور در اين پژوهش اثر دو شيوه تمرين هوازی با شدت بالا

تاثير 12 هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به ديابت نوع 2

زينب امينی لاری، فرهاد دريانوش*، مريم کوشکی جهرمی، محمد محمدی (مجله پزشکی اراک) زمينه و هدف: هورمون‌های مشتق از آديپوکين‌ها شامل لپتين، آديپونکتين، رزيستين، آپلين، امنتين می‌باشند. هدف تحقيق حاضر، بررسی تاثير 12 هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين

بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران

نسيبه شريفی، شهناز نجار، ميترا تدين نجف آبادی ، محمدحسين حقيقی زاده مقدمه و هدف: متوسط سن منارک به علت تنوع منطقه‌ای از کشوری به کشور ديگر متفاوت است و فاکتورهای متعددی مانند فاکتورهای محيطی و ژنتيک بر روی زمان

آگاهی و نگرش زنان در مورد يائسگی و درمان هورمونی

رويا فرجی در خانه*، مريم اصغر نيا، فاطمه حسين زاده، سيده فاطمه دليل حيرتی ، عاطفه عمادی (نشریه پرستاری و مامایی جامع نگر) چکيده مقدمه: يائسگی يکی از چهار بحران زندگی زنان است که با تغييرات سوماتيک و سايکولوژيک همراه

تغييرات عوامل محور IGF و برخی پروتئين‌های پيوندی آن در زنان يائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعاليت ورزشی ترکيبی

دکتر رضا نوری ، بهاره محموديه ، دکتر ارسلان دميرچی ، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا، دکتر نادر رهنما ، دکتر حميد امامی زمينه و هدف: (عوامل رشد شبه انسولين) IGFs و برخی پروتئين‌های پيوندی آن می‌توانند سبب رخداد و بازرخداد سرطان

ارتباط امتياز رژيم غذايي کاهنده فشار خون با سندرم متابوليک در زنان

نگار قاسمي فرد، دكترابراهيم فلاحي، فرزانه برک، پروانه صانعي، دكتر عمار حسن زاده کشتلي، دكتر احمدرضا يزدان نيک، دكتر احمد اسماعيل زاده قدمه و هدف: مطالعات اپيدميولوژيک محدودي به بررسي ارتباط بين پيروي از رژيم غذايي كاهنده فشار خون (Dietary