زنان

تاثير 12 هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به ديابت نوع 2

زينب امينی لاری، فرهاد دريانوش*، مريم کوشکی جهرمی، محمد محمدی (مجله پزشکی اراک) زمينه و هدف: هورمون‌های مشتق از آديپوکين‌ها شامل لپتين، آديپونکتين، رزيستين، آپلين، امنتين می‌باشند. هدف تحقيق حاضر، بررسی تاثير 12 هفته تمرينات هوازی بر سطوح آپلين، امنتين

بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران

نسيبه شريفی، شهناز نجار، ميترا تدين نجف آبادی ، محمدحسين حقيقی زاده مقدمه و هدف: متوسط سن منارک به علت تنوع منطقه‌ای از کشوری به کشور ديگر متفاوت است و فاکتورهای متعددی مانند فاکتورهای محيطی و ژنتيک بر روی زمان

آگاهی و نگرش زنان در مورد يائسگی و درمان هورمونی

رويا فرجی در خانه*، مريم اصغر نيا، فاطمه حسين زاده، سيده فاطمه دليل حيرتی ، عاطفه عمادی (نشریه پرستاری و مامایی جامع نگر) چکيده مقدمه: يائسگی يکی از چهار بحران زندگی زنان است که با تغييرات سوماتيک و سايکولوژيک همراه

تغييرات عوامل محور IGF و برخی پروتئين‌های پيوندی آن در زنان يائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعاليت ورزشی ترکيبی

دکتر رضا نوری ، بهاره محموديه ، دکتر ارسلان دميرچی ، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا، دکتر نادر رهنما ، دکتر حميد امامی زمينه و هدف: (عوامل رشد شبه انسولين) IGFs و برخی پروتئين‌های پيوندی آن می‌توانند سبب رخداد و بازرخداد سرطان

ارتباط امتياز رژيم غذايي کاهنده فشار خون با سندرم متابوليک در زنان

نگار قاسمي فرد، دكترابراهيم فلاحي، فرزانه برک، پروانه صانعي، دكتر عمار حسن زاده کشتلي، دكتر احمدرضا يزدان نيک، دكتر احمد اسماعيل زاده قدمه و هدف: مطالعات اپيدميولوژيک محدودي به بررسي ارتباط بين پيروي از رژيم غذايي كاهنده فشار خون (Dietary

تاثير درمان با آنالوگ‌های طولانی‌اثر گنادوتروپين بر اندکس توده بدنی در دختران دچار بلوغ زودرس

حشمت مؤيری، زينب مدرسی مصلی*، مامک شريعت، زهرا حق‌شناس، فريبا نادری زمينه و هدف: بلوغ زودرس علاوه‌بر اثرات عميق جسمی و روانی، منجر به پيشرفت سريع سن استخوانی، افزايش هورمون‌های جنسی، منارک زودرس و کاهش قابل‌توجه در قد نهايی بيماران

مقايسه سطح فروکتوزامين و هموگلوبين گليکوزيله در زنان باردار

پريا بوستانی فرگوش، ساناز ده باشی، آزاده علی عرب، ساناز رويانی، زهرا حصاری ، حميدرضا جوشقانی* زمينه و هدف : ديابت حاملگی در 3 تا 12 درصد زنان طی بارداری و به طور معمول در اواخر سه ماهه دوم بارداری

تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف امگا 3 بر مولکولهای چسبان سلولی زنان چاق

اصغر توفيقي, غفور غفاري زمينه و اهداف: چاقی به عنوان عامل فزاینده بیماری های قلبی- عروقی شناخته شده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، تاثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیت های هوازی بر مولکولهای چسبان محلول در

مقايسه تمرينات ترکيبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان يائسه

محبوبه عنابستانی، دکتر سيدعليرضا حسينی کاخک ، دکتر محمدرضا حامدی نيا هدف: هدف از اين مطالعه مقايسه تمرينات ترکيبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان يائسه غير ورزشکار بود. روش‌ها: برای اين منظور تعداد 28

مقايسه تأثير مفناميک اسيد و تمرينات ورزشی بر تسکين ديسمنوره اوليه دختران غير ورزشکار

مجيد کاشف، افسانه سنه ، سميه ثريا اکبرآباد زمينه و هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه اثر مفناميک اسيد و تمرينات ورزشی بر تسکين ديسمنوره اوليه دختران غير ورزشکار شهرستان ورامين انجام شد. در اين راستا 30 دانش آموز بالغ