زنان

اثر مکمّل‌سازی کوتاه‌مدت شکلات تلخ قبل از يک جلسه فعّاليت فزاينده‌ی ورزشی بر ليپيد پراکسيداسيون عروقی در دختران جوان فعّال

خانم نسيبه دولت آبادی فراهانی *، دکتر افسانه شمشکی، دکتر بهروز بقايی، دکتر مهديه ملانوری شمسی ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: فشار اکسايشی يکی از عوامل آسيب‌رسان بر بافت‌ها محسوب می‌شود. هدف از تحقيق حاضر بررسی

مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند

1 پریا دشتی ؛ 2 محمد شبانی؛ 3 مهتاب معظمی 1کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران. 2استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر عزّت نفس دانشجويان دختر پرستاری

سيده اکرم حسينی ، مهدی گل افروز شهری ، هاجر صادقی *، محمدحسن رخشانی ، اعظم برآبادی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجويان پرستاری، به خصوص جنس

اثرات فشار اکسايشی و سازگاری‌های ناشی از فعاليت ورزشی – مقاله مروری

بهروز بقايی *، بابک نخستين روحی، معرفت سياه کوهيان ، لطفعلی بلبلی دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی گرايش قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل مجله پزشکی گرگان راديکال‌های آزاد مولکول‌های بی‌ثباتی هستند که در واکنش

تاثير 12 هفته تمرينات مقاومتی بر سطوح آپلين، امنتين-1 و مقاومت به انسولين در زنان مسن دارای اضافه وزن مبتلا به ديابت نوع 2

دکتر فرهاد دريانوش * ، زينب امينی لاری مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلين و امنتين به عنوان هورمون ترشح شده از بافت چربی،می‌توانند در تنظيم سوخت و ساز متابوليکی موثر باشند.هدف از تحقيق،بررسی تاثير

تأثير رايحه‌ی گلاب بر شدت درد زايمان در زنان نخست‌زا

نسرين روزبهانی *، مهتاب عطارها، نعيمه اکبری ترکستانی، ليلا اميری فراهانی ، طوبی حيدری مجله طب مکمل مقدمه: درد زايمان يکی از شديدترين دردهايی است که زنان تجربه می‌کنند. آروماتراپی يا رايحه‌درمانی يکی از روش­های کاهش اين درد مي­باشد. هدف

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، بيلی روبين تام و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال

مهدی قهرمانی مقدم * ، کيوان حجازی مجله افق دانش اهداف:مطالعات متعدد نشان داده اندکه افزايش سطوح CRP، اسيداوريک و بيلی روبين تام سرمی با افزايش خطربروزبيماری عروق کرونر همراه است. هدف اين تحقيق بررسی تأثير هشت هفته تمرين هوازی

مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

1 پریسا بنائی؛ 2 وحید تادیبی ؛ 3 مهرعلی رحیمی 1رازی 2استاد/دانشگاه رازی 3استاد/ دانشگاه علوم پزشکی رازی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش مقایسۀ تأثیر تمرین ترکیبی بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت

اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه

اکرم خانی رزوه؛ صابر رضانژاد ؛ عفت بمبئی چی دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش بررسی اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه بود. بدین منظور تعداد 12 نفر از

بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

1 عباس جلیلی؛ 2 فریده اخلاقی؛ 3 سید مجید باقری؛ 4 پریسا چهل مرد اله آبادی؛ 5 مجید خادم رضاییان 1کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2استاد گروه زنان،