زنان

تأثير تمرين استقامتی شنا در دوران بارداری بر ساختار بافتی و شاخص آپوپتوزی کبد موش‏های صحرايی

شادمهر ميردارهريجانی*، نرگس موسوی2 ، غلام رضا حميديان3 گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر 2- گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر 3- گروه علوم پايه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبريز

مقايسه تأثير زنجبيل و تمرين ورزشی مقاومتی بر ديسمنوره اوليه در دختران دانشجوی دانشگاه شيراز

نفيسه سعادت‌نژاد1، مريم کوشکی‌جهرمی * ، محسن ثالثی1 1- بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله طب جنوب زمينه: هر

بررسي تاثير مصرف چاي سبز بر کاهش وزن و تغييرات هورموني در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک

مريم اله داديان، هانيه رنجبر، دکتر هتاو قاسمي تهراني، مژگان جاني قربان، اعظم دادخواه، فاطمه اله داديان، فرزانه ذره، فاطمه محمدي، مريم يزدي مجله پزشکی همدان مقدمه و هدف: سندرم تخمدان پلي کيستيک، اختلال شايعي است که تقريبا10درصد زنان واقع

ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان

1 معصومه حیدری ؛ 2 وحید ذوالاکتاف 1کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان* 2دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی در این ‌پژوهش نسخة فارسی آزمون سخن گفتن طراحی و مشخصات روان­سنجی برای برآورد آستانة تهویه­ای دختران سالم بررسی شد. سه گروه 19

رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری.

سیده عصمت موسوی، مریم کوشکی جهرمی ، محبوبه البرزی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه انجام فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با انجام فعالیت ورزشی در دوران

تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم

شادمهر میردار هریجانی ، حسین علی اصغرزاده اولیایی غلامرضا حمیدیان ، نرگس موسوی نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش زمینه و هدف: در طی رشد جنین، هم تکثیر سلولی و هم آپوپتوز برای رشد صحیح بافت کبد جنین ضروری

رابطه شاخص توده بدنی سه ماهه سوم بارداری با نوع زايمان

سروش امين الشريعه نجفی1، مهين نوملی2، زهرا گودرزی1، آزيتا مصلحتی3 ، الهام مبشری*4 1- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گستان، گرگان، ايران. 2- پرستار، معاونت تحقيقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ايران. 3- گروه زنان و زايمان، دانشگاه

تأثير شدت‌های متفاوت تمرين هوازی بر سطوح انسولين و مقاومت انسولين موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کيستيک تخمدان

نويسندگان: ناهيد بيژه *، عليرضا دلپسند ، کيوان حجازی مجله پزشکی سبزوار چکيده مقاله: زمينه و هدف: تمرين هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کيستيک که يکی ازاختلالات شايع آندوکرينی درزنان است، اثرگذار باشد. گفتنی‌است شدت‌های متفاوت تمرين هوازی دردرمان

اثر 8 هفته تمرين مقاومتی با و بدون دانه خرفه بر برخی از نشانگرهای آسيب کبد در زنان مبتلا به ديابت نوع 2

آناهيتا صالحی ، پروين فرزانگی* استاديار فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری مجله پزشکی ارومیه زمينه و هدف: ديابت يک بيماری متابوليک است که از طريق استرس اکسيداتيو می‌تواند منجر به آسيب کبدی گردد. انجام فعاليت بدنی منظم و

اثر تمرين هوازی بر بيان let-7a microRNA و IL-6 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان

ليلا انوشه، محمدرضا کردی*، عباسعلی گايينی، رضا مهديان، زهرا ميرآخری، صادق امانی شلمزاری ، اشرف امينی دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدنی، دانشيار فيزيولوژی ورزش فصلنامه بیماری های پستان چکيده مقدمه: سايتوکاينIL-6 در ريز محيط تومور در سرطان پستان، نقش پيش