زنان

مقایسۀ تراکم استخوان در زنان یائسۀ ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بدن

1 سیده الهام حسینی ؛ 2 مجید کاشف؛ 3 منیژه نوروزیان 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 3استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه خوارزمی تهران نشریه علوم زیستی ورزشی

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

1 محمدابراهیم بهرام؛ 2 مهدی مقرنسی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان نشریه علوم زیستی ورزشی لپتین، یک هورمون مترشح از بافت چربی

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

1 امیرحسین حقیقی ؛ 2 ملیحه شجاعی؛ 3 محمد رضا حامدی نیا 1دانشیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری 3استاد دانشکدة تربیت بدنی و

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

1 رویا عسکری ؛ 2 علی اصغر رواسی؛ 2 عباسعلی گایینی؛ 3 مهدی هدایتی؛ 4 محمدرضا حامدی نیا 1استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری 2استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 3دانشیار دانشگاه شهید

تأثیر مصرف مکمل رزوین بر سطح سرمی 6-IL وCRP و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2

انسیه یزدخواستی, نادر شوندی, احمد محمودیان, عباس صارمی مجله پزشکی اصفهان مقدمه: وجود التهاب در بیماران مبتلا به دیابت، عوارض این بیماری را افزایش می‌دهد. آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند شدت التهاب را کاهش دهند. اینترلوکین-6 (6-IL یا 6-Interleukin) و پروتئین واکنشی c

تاثير شدت فعاليت بدنی بر برخی آديپوسايتوکاين‌ها و شاخص‌های بيوشيميايی استخوان در زنان جوان چاق و دارای اضافه وزن

شيرين زيلايی بوری1 ، دکتر مقصود پيری* 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسليمان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه:

بررسی شيوع کمبود ويتامين D و ارتباط آن با نمايه توده بدن و دور کمردر دختران نوجوان 17-14 سال، بوکان

سعادت کريمی حسن آباد1، مريم رف رف*2 ، محمد اصغری جعفرآبادی3 مجله دیابت و متابولیسم ایران مقدمه: کمبود ويتامين D يک اپيدمی گسترده بهداشتی و ناشناخته در سراسر دنياست. هدف مطالعه حاضر بررسی شيوع کمبود ويتامينD و ارتباط آن با

اثر 6 هفته تمرينات استقامتی بر TNF-α سرمی و حجم تومور موشهای حامل تومور پستان

دکتر حميد آقاعلی نژاد *، مقصود پيری ، رويا نجفی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: سرطان پستان يکی از بيماريهای ژنتيکی و التهابی مزمنی است که روند رو به رشدی در ميان زنان ايران دارد. محققان نشان دادهاند ورزش

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، ورزش و محدوديت کالری تغيير می کند. مطالعات علمی نيمرخ تغييرات و پاسخ هورمون

بررسی تأثير سطح سرمی بتاـاندورفين بر تعديل شاخص‌های درد ديسمنوره متعاقب هشت هفته تمرين هوازی

فهيمه سادات جمالی * ، هومن کامرانيان مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: يکی از شايع‌ترين دلايلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، احساس درد است. با توجه به تأثير بتاـاندورفين در کاهش درد، هدف از تحقيق