زنان

اثر تمرين هوازی بر بيان let-7a microRNA و IL-6 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان

ليلا انوشه، محمدرضا کردی*، عباسعلی گايينی، رضا مهديان، زهرا ميرآخری، صادق امانی شلمزاری ، اشرف امينی دانشگاه تهران، دانشکده تربيت بدنی، دانشيار فيزيولوژی ورزش فصلنامه بیماری های پستان چکيده مقدمه: سايتوکاينIL-6 در ريز محيط تومور در سرطان پستان، نقش پيش

تاثير کورکومين بر تخمدان پلی کيستيک القا شده با استراديول والرات در موش صحرايی

محمد نبيونی*، شيما محمدی، پروين کايدپور ، لطيفه کريم زاده دانشيار دانشگاه خوارزمی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: سندروم تخمدان پلی‌کيستيک (PCOS) سندرومی با اختلالات اندوکرينی و متابوليکی پيچيده است که با عدم تخمک-گذاری مزمن، تخمدان پلی کيستيک و

تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی مرکزی بدن بر عملکرد شناگران دختر سنین دانشگاهی

1رحیمه مهدی زاده؛ 2شهرام محمدی 1استادیار دانشگاه شاهرود 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهرود پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: بخش مرکزی بدن به عنوان زنجیره حرکتی بین اندام­های فوقانی و تحتانی برای انتقال نیروی مؤثر در سراسر

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح امنتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق و دارای اضافه وزن

1رزیتا فتحی؛ 2پروانه نظرعلی؛ 3زهرا ادبی 1دانشیار دانشگاه مازندران 2دانشیار دانشگاه الزهراء 3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: امنتین، آدیپوکین جدیدی است که عمدتاً از بافت چرب احشایی ترشح می­شود. هدف تحقیق حاضر

تأثیر مصرف متیل سولفونیل متان بر غلظت پلاسمایی اینترلوکین-6 و برخی شاخص های دوره ی بازگشت به حالت اولیه پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید در زنان غیرفعال

1محمد علی سمواتی شریف؛ 2نگین فرهنگی 1استادیار دانشگاه بوعلی سینا.همدان 2دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: متیل سولفونیل متان (MSM) یکی از مواد طبیعی و آلی سولفور­دار است

بررسی تقابل زمان روز و دوره ماهانه بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عوامل آمادگی جسمانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

1وحید ساری صرّاف؛ 2سیّده فریده عراقی 1دانشیار دانشگاه تبریز 2دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: هدف تحقیق بررسی تاثیر متقابل زمان روز و مراحل دوره ماهانه بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عوامل آمادگی

تاثیرهشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر برخی از علائم دیسمنوره اولیه دختران دانشجو

مهوش نوربخش؛ عیدی علیجانی؛ مهدی کهندل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مقدمه و هدف: دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک، یکی از متداول ترین شکایات و مشکلات بیماری های زنان در سراسر جهان در دختران جوان بشمار می آید. یافته های

بررسی تأثير مکمل‌گيری امگا 3 همراه با يک دوره تمرينات منتخب هوازی بر آنزيم‌های کبدی (AST-ALT) در دختران دانشجوی فعال

هنگامه مسعود سينکی، دکتر پروانه نظرعلی ، دکتر پريچهر حناچی مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: آنزيم‌های کبدی جزء پارامترهای بيوشيميايی کلينيکی عملکرد کبدی در تمرينات ماهيچه‌ای بوده و آنزيم‌های (Aspartate Amino Transferase) AST و (Alanine Amino Transferase) ALT شاخص صدمه کبدی

تأثير 12 هفته فعاليت ورزشی هوازی بر مقادير DHEAs، 170H-Progestrone، تعداد فوليکول‌ها و وضعيت قاعدگی زنان مبتلا به سندروم تخمدان‌های پلی‌کيستيک (PCOS)

دکتر عباسعلی گائينی، صادق ستاری‌فرد، فريما محمدی ، دکتر سيروس چوبينه مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: تغيير سبک زندگی راهکاری مؤثر برای درمان PCOS می‌باشد. هدف اين مطالعه بررسی تأثير 12 هفته فعاليت ورزشی بر مقادير دهيدرواپی آندروسترون سولفات و 17-هيدروکسی

تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن

1 میترا برات زاده شکری؛ 2 رزیتا فتحی ؛ 2 الهه طالبی گرکانی؛ 3 علی‌رضا صفرزاده 1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ،مازندارن، ایران 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،